Výtokový viskozimetr

            Výtokový viskozimetr (obr. 1) slouží ke stanovení viskozity kapalin na základě platnosti Poisseuillovy rovnice.

            Princip:

            Pro objem V kapaliny, který proteče laminárním prouděním trubicí délky L o poloměru R za dobu t při tlakovém rozdílu Dp = p2 – p1, platí Poisseuillova rovnice:, kde
h je koeficient dynamické viskozity kapaliny.

            Abychom při měření viskozity nemuseli určovat geometrické parametry viskozimetru, měříme obvykle dobu průtoku kapaliny viskozimetrem pro dvě kapaliny, přičemž viskozitu jedné z nich (obvykle volíme vodu) známe (vyhledáme v tabulkách). Označme veličiny týkají-cí se vody indexem 1 a veličiny týkající se kapaliny, jejíž viskozitu chceme určit, indexem 2. Protéká-li viskozimetrem vždy stejný objem kapaliny V (objem rezervoáru ohraničeného rys-kami) plyne z Poisseuillovy rovnice:

, odtud                                                        (1)

neboť geometrické parametry viskozimetru jsou pro obě kapaliny shodné.

            Je-li trubice, kterou protéká kapalina, umístěna svisle, je Dp rozdíl hydrostatických tla-ků. Tedy Dp = rgDh, kde r je hustota a Dh je výškový rozdíl. Po dosazení do (1) dostaneme

 

odtud

odtud

                                                                                                                     (2)

                Postup:

        Upevníme viskozimetr tak, aby jeho trubice byla ve svislé poloze. Během měření se již poloha viskozimetru nesmí změnit.

        Do širší trubice viskozimetru nalijeme dostatečné množství vzorku (aby jeho objem byl poněkud vyšší než objem baničky viskozimetru), ale aby jeho hladina nedosahovala ke kapiláře v užším rameni viskozimetru, a to ani po případném vložení teploměru do širšího ramene (obr. 3.I.4.1).

        Pomocí injekční stříkačky s hadičkou pomalu nasajeme vzorek tak, aby jeho hladina vystoupila nad horní rysku (při příliš rychlém nasávání kapalina stříká do hadičky, kde se znečišťuje).


 

        Sejmeme hadičku z viskozimetru a měříme dobu, po kterou hladina kapaliny prochází mezi oběma ryskami viskozimetru.

        Vzorek z viskozimetru vysajeme* injekční stříkačkou, propláchneme jej nejméně dvakrát srovnávací kapalinou a potom provedeme se srovnávací kapalinou analogické měření jako se vzorkem. Protože se při proplachování viskozimetru znečistila hadička u injekční stříkačky, po-užijeme pro měření se srovnávací kapalinou jinou, čistou hadičku.

        Výpočet: podle vztahu (2).

 

Obr. 1: Výtokový viskozimetr.

R1, R2 ................  rysky

TR ......................   trubice

K ........................   kapilára              

V ........................    vzorek

T .........................   teploměr

Č ........................   čidlo teploměru

B ........................    banička viskozimetru

P ........................    temperovací plášť

I .........................    injekční stříkačka

H ........................   hadička

 

* Provádíme-li měření stále s toutéž kapalinou, ale při různých teplotách, viskozimetr mezi jednotlivými měřeními neproplachujeme.* Provádíme-li měření stále s toutéž kapalinou, ale při různých teplotách, viskozimetr mezi jednotlivými měřeními neproplachujeme.