Pipety

Pipety jsou odměrné nádoby kalibrované na vylití. Pipety jsou dvojího druhu, jednak pipety nedělené s jedním vyznačeným objemem a jednak pipety dělené, které jsou opatřeny stupnicí v mililitrech (cm3).

Pipety mají tvar trubic na konci zúžených, ve střední části někdy i rozšířených. Objem, na který jsou pipety kalibrovány, je na nich vyznačen údajem v mililitrech (cm3), značkou (ryskou) a je i uvedena teplota kalibrace.

Při kalibraci odměrných nádob kalibrovaných „na vylití“ je počítáno s tím, že určitá část vypouštěného roztoku ulpí v podobě filmu na stěnách nádob nebo je zadržena kapilárními silami. Dále se při kalibraci předpokládá, že roztoky budou vypouštěny při svislé poloze nádoby volným výtokem bez napomáhání např. foukání nebo poklepem.

 

Postup:

        Roztok pipetujeme buď přímo z reagenční láhve nebo raději z kádinky, do které si odlije-me přiměřené množství roztoku určeného k pipetování.

        Před pipetováním roztoku nasajeme malý objem roztoku určeného k pipetování a promy-jeme jím pipetu ve vodorovné poloze (pozor, roztok nesmí přetéct až na ten konec pipety, který se vkládá do úst).

        Roztok do pipety nasajeme tak, aby jeho hladina sahala nad kalibrační značku, potom utěs-níme hrdlo ukazováčkem a vypustíme kapalinu tak, aby se spodní meniskus dotýkal znač-ky, potom vyjmeme z nádoby. Osušíme okolí ústí pipety.

        Roztok vypouštíme volně (např. do pipety nefoukáme) opřením pipety o stěnu nádoby tak, aby pipeta byla vždy ve svislé poloze. Nádobu, do níž pipetujeme, nakloníme tak, aby mezi osou pipety a stěnou nádoby dotýkající se ústí pipety byl pokud možno pravý úhel.

        Pokud pipeta není opatřena značkou na spodním konci, necháme kapalinu samovolně vytéct, pak ústím pipety 3 krát přejedeme po stěně nádoby, do níž jsme pipetovali. Objem, který z pipety při této operaci nevytekl, nepatřil k pipetovanému množství.

        Pokud pipeta je opatřena na spodním konci značkou, musí dolní okraj menisku kapaliny klesnout k této značce. Pokud se to nestane, kapalinu z pipety vypudíme (nikoli foukáním) následně: Pipetu na horním konci prstem uzavřeme a vzduch v pipetě zahřejeme sevřením pipety v dlaních. Rozpínající se vzduch kapalinu z pipety pomalu vytlačuje. Vytlačování ukončíme tak, že otvor pipety nahoře uvolníme.

        Pipetování dělenou pipetou vysvětlíme na následujícím příkladu:

o       Př.: Máme k dispozici dělenou pipetu na 5 ml a máme za úkol napipetovat 3 ml.

o       Do pipety nasajeme přesně 5 ml (celý objem), utěsníme hrdlo ukazováčkem a vyjmeme z nádoby. Potom opatrně vypouštíme při svislé poloze pipety objem 3 ml. Pak opět hrdlo utěsníme a zbytek roztoku vrátíme do kádinky nebo vypustíme do výlevky.

        Po skončení práce propláchneme pipetu destilovanou vodou a umístíme (nejlépe svisle) na místo k tomu určené.