Fotometr (Photometer MPM 3000)

            Fotometr je optický přístroj sloužící ke stanovení koncentrace látek v roztocích absorbujících elektromagnetické záření v ultrafialové nebo viditelné oblasti. Na rozdíl od spektrofotometru umožňuje měření jen při některých vybraných vlnových délkách.

            Princip:

            Polychromatické záření vysílané zdrojem prochází filtrem (typ monochromátoru), kyvetou se zkoumaným vzorkem (absorbuje záření o dané vlnové délce) a dopadá na detektor (převádí intenzitu prošlého záření na elektrický signál). Velikost výsledného elektrického proudu je měřena galvanometrem cejchovaným v jednotkách absorbance.

            Podle konstrukce rozeznáváme fotometry jednopaprskové a dvoupaprskové. Ve cvičení budeme pracovat s fotometrem jednopaprskovým.

Obr.1: Schematické znázornění jednopaprskového absorpčního fotometru.

                Z .........   zdroj záření                          F ..........  filtr

                K .........   kyveta                                   D .........   detektor

                G .........   galvanometr       
               
– – –    záření   

                .........   elektrický proud

                Postup:

         Zapneme přístroj, necháme 15 min žhavit. Na displeji se objeví:     menue                   
                                                                                                                                    
                                               blank     mg/L

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       sample   xx

                                                                                                                                                             xx            xx

         Stisknutím červeného tlačítka menue zvolíme menue. Objeví se:          documentation

                                                                                                                                             *    form of ind.

                                                                                                                                                  absorbance

                                                                                                                                                  factor

        Textové pole: >>Šipkou      posuneme hvězdičku do polohy * absorbance.

         Stiskneme zelené tlačítko ¿. Objeví se:                                                        menue

                                                                                                                                                             zero

Textové pole: >>                                                                                                                                                             meas

                                                                                                                                                             xxx nm

        Přepínač vlnové délky nastavíme do potřebné polohy. Hodnota zvolené vlnové délky se zobrazí vpravo dole na displeji.

        Úplně doprava do držáku kyvet vložíme kyvetu se srovnávacím vzorkem. V případě špatného vložení kyvety se zobrazí cuvette of order. Po správném vložení se na displeji zobrazí nápis meas a pak se vypíše absorbance roztoku v kyvetě. Abychom tuto hodnotu nemuseli od absorbance vzorků odečítat, stiskneme zero. Zobrazí se nápis baseline a po několika vteřinách 0,000 E. Od této chvíle fotometr provádí odečítání za nás a zobrazuje až výsledek.

        Vyjmeme srovnávací vzorek a vložíme kyvetu s měřeným vzorkem. Po vložení kyvety se zobrazí nápis meas a potom číselná hodnota absorbance.

        Po vyjmutí a opětovném vložení kyvety se vzorkem nebo po stisknutí se měření absorbance automaticky opakuje.

        Po ukončení práce přístroj hlavním vypínačem vypneme.

Pozn. 1: Po každé změně vlnové délky je nutno znovu vložit kyvetu se srovnávacím vzorkem a nastavit odečítání jeho absorbance při nově zvolené vlnové délce.


Pozn. 2: Měření provádíme ve dvojici kyvet o stejné tloušťce. Dvojici okének kyvet, kterými bude při měření procházet paprsek, před prací opláchneme vodou (případně ethanolem) a vyleštíme papírovým tamponem. Od této chvíle se již této dvojice okének nesmíme dotknout.

Pozn. 3: Provádíme-li měření s roztokem, který zbarvuje stěny kyvety (např. roztok krystalové violeti), je po práci nutno kyvety propláchnout ethanolem.

Obr.2: Photometer MPM 3000.

                V ... hlavní vypínač

                F ... přepínač filtrů (volba vlnové délky)

                K ... držák kyvet

                D ... displej

                O ... tlačítka pro ovládání                fotometru