Organizační pokyny k výuce a k práci se studijním materiálem:

 

Základní podmínkou absolvování výuky je kromě prerekvizit uvedených v informačním systému především aktivní účast na školení bezpečnosti práce v chemické laboratoři a seznámení se s laboratorním řádem. Tyto kapitoly tedy prostudujte nejdříve.

 

Pokud jde o pasáž týkající se nebezpečných vlastností chemických látek, není nutno celou tuto pasáž znát současně. Před prováděním konkrétních úloh se však student musí seznámit s nebezpečnými vlastnostmi těch látek, se kterými bude v daném cvičení pracovat nebo je během své práce připraví, a to včetně zásad první pomoci (uvedena u konkrétních látek).

 

Úlohy byly voleny tak, aby svým obsahovým zaměřením i časovou náročností vyhovo­va­ly požadavkům učitelského studia a dvouhodinové týdenní časové dotaci. Předpokládá se blo­ko­vé cvičení, tj. čtyřhodinová cvičení po dobu poloviny semestru.

 

Studenti pracují ve dvojicích. Pracovní dvojice si studenti dohodnou sami během prvního dne výuky (školení bezpečnosti práce, demonstrační úlohy) a nahlásí je vyučujícímu. Během práce v laboratoři (kromě úvodního a závěrečného cvičení) koná každá dvojice jinou práci. Rozpis, která dvojice kdy vypracuje které úlohy, je uveden zde. Každý sloupec znamená jeden pracovní týden. Římské číslice znamenají označení celku úloh, arabské číslice pak čísla konkrétních úloh. Konkrétní význam číslování je zřejmý z kapitoly Návody k úlohám.

Rozpis s konkrétními jmény studentů a konkrétními daty výuky vyučující vystaví před zahájením práce v laboratoři na Internet a studentům prostřednictvím Informačního systému oznámí jeho elektronickou adresu. Kopie tohoto rozpisu bude vystavena též na oficiální nástěnce katedry chemie a přímo v laboratoři.