Příprava a vlastnosti amoniaku

Chemikálie: alkoholický roztok fenolftaleinu, Ca(OH)2, NH4Cl

Pomůcky: frakční baňka, kahan, promývací baňka, gumová hadička, stojan, svorka, zátka

Postup

-         frakční baňku naplnit směsí NH4Cl a Ca(OH)2 (každý z nich o hmotnosti 2,00 g)

-         sestavit aparaturu na vývoj plynu dle obrázku č. 15

-         frakční baňku připojit k promývací baňce s 50 cm3 vody obsahující 5 kapek alkoholického roztoku fenolftaleinu

-         frakční baňku zahřívat (kahanem je nutno pohybovat)

-         pozorovat vývoj plynu a změnu barvy indikátoru

-         po skončení pokusu nejprve odpojit promývací baňku, teprve potom vypnout kahan, aby nedošlo ke zpětnému toku roztoku z promývací baňky do frakční baňky

-         pomocí pH papírku určit pH vzniklého roztoku amoniaku (práce s pH papírky viz CD, obrázky k úloze č. 9)

 

 

 

CD:

Obr.: Aparatura pro vývoj NH3

Obr.: Vývoj NH3 a důkaz jeho zásaditých vlastností

Obr.: Odebrání kapky roztoku pro stanovení pH pomocí pH-papírku

Obr.: Nanesení kapky vzorku na pH-papírek

Obr.: Odhad pH srovnáním barvy navlhčeného pH -papírku se stupnicí