Příprava pyroforického olova

Olovo patří mezi nejměkčí a nejtěžší běžně užívané kovy. Na vzduchu se již za normální teploty rychle oxiduje a povléká tenkou vrstvičkou oxidu nebo uhličitanu, která ho chrání před další oxidací. Nejsnadněji se oxiduje čerstvě vyredukované a jemně rozptýlené olovo, např. olovo pyroforické. Pyroforickou formu olova lze získat opatrným zahříváním některých organických solí olova, např. vínanu, citranu apod.

 

Chemikálie: vinná kyselina (OHCHCOOH)2, octan olovnatý Pb(CH3COO)2

Pomůcky: Büchnerova nálevka se zátkou, kádinka, zkumavka z těžkotavitelného skla, odsávací baňka, kahan, držák na zkumavky

Postup

-         připravit si vínan olovnatý takto:

§         7,5 g octanu olovnatého rozpustit v 75 cm3 vody

§         přidat vypočtené množství vinné kyseliny

§         vzniklou sraženinu odsát na Büchnerově nálevce

§         promýt vodou a vysušit v sušárně při 90 oC [1]

-         suchý vínan žíhat ve vodorovné poloze v těžkotavitelné zkumavce v digestoři

§         produkty termického rozkladu jsou toxické, proto je třeba pracovat v dobře táhnoucí digestoři

§         horkou zkumavku nepokládat na dlaždičky digestoře, hrozí prasknutí zkumavky

§         černá hmota, která zbude ve zkumavce, je pyroforické olovo

§         nasypat je na nehořlavou podložku, např. na dlaždice v digestoři

§         pozorovat déšť jisker

§         zkumavku nečistit, bude použita dalšími studenty v téže úloze; zkumavku odborně vyčistí asistent po ukončení výuky

§         pyroforické vlastnosti si olovo ponechává několik dnů, pokud je uchováváno ve zkumavce bez přístupu vzduchu

 

 

CD:

Mov: Provedení experimentu

 


 

[1]     Sušení trvá dlouho. Suchý vínan olovnatý proto obdržíte od laboranta, abyste úlohu mohli dokončit. Vámi připravený vínan olovnatý na konci cvičení po sušení předejte laborantovi pro další studenty.