Stanovení molární hmotnosti CaCO3

Chemikálie: 20% HCl, práškový CaCO3

Pomůcky: kádinka 250 cm3 (raději užší a vyšší), kádinka 50 cm3, chemicky odolný kryt kádinky s otvorem uprostřed (vhodný je nefunkční CD-disk), odměrný válec 20 cm3, kapátko

Postup

-         po celou dobu provádění experimentu je nutno zůstat u předvážek a zabezpečit, aby žádná z pomůcek neupadla a aby roztok HCl nevytekl do vah

-         na dno větší kádinky na předvážkách navážit přibližně 2 g práškového CaCO3 (hmotnost CaCO3 zjistit s přesností na desetiny gramu ..... m1)

-         kádinku s CaCO3 ponechat na vahách a zakrýt ji krytem, na kryt postavit menší kádinku obsahující přibližně 15 cm3 20% HCl (přibližně o 50% více, než je nutné ke zreagování veškerého naváženého CaCO3), do kádinky umístit kapátko

-         zapsat hmotnost celé soustavy (obě kádinky i s obsahem, kryt a kapátko) s přesností na dese­tiny gramu ..... m2

-         od této chvíle nesmí být použita funkce TARE ani žádná jí podobná, váhy nevypínat

-         nasadit si ochranný štít

-         roztok HCl opatrně pomocí kapátka otvorem vlít do velké kádinky (kryt po celou dobu ponechat na kádince)

-         malou kádinku ani kapátko nečistit od ulpělých kapek roztoku HCl, ihned je postavit zpět na kryt

-         po ukončení reakce opět zjistit hmotnost celé soustavy ..... m3

-         uklidit na vahách a v jejich okolí

 

  

 

 

 

CD:

Obr.: Schéma uspořádání před zahájením reakce

Obr.: Schéma uspořádání po reakci

Mov: Provedení experimentu