2. skupina PSP

Hořčík

Prvek nezbytný pro život, důležitý pro průběh řady enzymatických reakcí. Jeho nedostatek v or­ga­nismu se projevuje podobně i u vápníku. Z toxikologického hlediska není významný. Po­ranění způsobená a znečištěná kovovým hořčíkem se těžce hojí (záněty). Hydroxid a síran hořečnatý se někdy používají jako projímadla (laxativa). Oxid hořečnatý dráždí oči a sliznice dýchacích cest.

První pomoc: Iritat

Vápník

V posledních letech byla prokázána bioregulační funkce vápenatých iontů, které se účastní vitaminy a hormony. Jejich hladina v krvi je přísně regulována (nedostatek vede ke křečím, přebytek k obrnám). Hydroxid a oxid vápenatý působí dráždivě, místně poškozují tkáně (vznikají pupínky a vřídky, které se špatně hojí). Při zasažení očí vápennou vodou může dojít k vážnému poškození (až oslepnutí). Nadýchání prachu může způsobit zánět plic.

První pomoc: Iribas

Stroncium

Při požití je toxicita jeho sloučenin relativně malá, protože se obtížně vstřebávají do orga­nismu. V řadě případů jsou účinky analogické jako u barya. Stroncium má několik radio­aktivních izotopů, které se ukládají v kostech podobně jako vápenaté ionty a porušují krve­tvorbu. Hydroxid a oxid strontnatý jsou silnější zásady než analogické sloučeniny vápníku.

Chlorid strontnatý

SrCl2 · 6 H2O při intravenosní aplikaci je u zvířat méně toxický než chlorid vápenatý a řádově méně toxický než chlorid barnatý.

První pomoc: Iritat, Zyxter

Baryum

Požití rozpustných solí vyvolává těžké a smrtelné otravy. Akutní otrava: slinění, průj­­my, zvra­cení, ztráta rovnováhy, poruchy řeči, zraku, sluchu, v pozdějším stadiu selhání obě­hu (čas­to spojeno s cyanózou). Dochází ke krvácení do zažívacího traktu, ledvin a k váž­né­mu po­ško­zením jater. Chronické otravy jsou vzácné. Projevy: slabost, hubnutí, záněty sliz­ni­ce v ús­tech, vypadávání vlasů a obočí. Negativní vliv na generativní funkci obou pohlaví. Ba(OH)2 a BaO viz též Ca(OH)2 a CaO. Síran barnatý je nerozpustný ve vo­dě a v kyselinách, proto je rela­tiv­ně netoxický a je používán jako kontrastní látka při vyšetřování za­ží­vacího traktu.

První pomoc: Bamelo, Iritat

Peroxid barnatý

Kromě účinků barnatých solí (viz výše) je nutno počítat i s účinky peroxidů: bolestivé po­škození zasažené pokožky či očí, změna struktury barviv v tkáních (změna zbarvení tká­ní). Při požití nebezpečí krvácení a mechanického porušení žaludku vlivem uvol­ně­né­ho kyslíku. Vdechování způsobuje podráždění dýchacích cest až edém (otok) plic.

První pomoc: Bamelo, Iritat