Irisec

 

Požití

Zasažení očí

Potřísnění kůže

Nadýchání

 

Pokusit se rychle mechanicky nebo odsátím filtrač­ním papírem, čistou tkaninou o odstranění přiškva­řených kousků (neodstraňovat příliš hrubým ná­silím) Pak opláchnout dostatečným množstvím vo­dy (15-30 minut oplachovat), k otevření víčka po­užít i menší násili. Nepokoušet se o neutralizaci ani asanaci! Zavolat lékaře.

Pokusit se rychle mechanicky nebo odsátím filtrač­ním papírem, čistou tkaninou o odstranění přiškva­řených kousků (neodstraňovat příliš hrubým ná­silím). Pak opláchnout dostatečným množstvím vo­dy. Odstranit zasažený oděv, a je-li to nutné, tak ostříhat zasažené vlasy, vousy. Zasažená místa omýt vodou, mýdlem a opět vodou (1/2-2 hodiny).