Iribas

 

Požití

Zasažení očí

Potřísnění kůže

Nadýchání

Ihned vyplachovat ústa vodou nebo mlékem a bezprostředně po požití (do pěti minut) pokusit se o vyvolání zvracení dráž­děním hrdla po vypití 1/4-1/2 litru vlažné vody, mléka nebo zředěného (1 : 5) octa; později se o vyvolání zvracení již ne­pokoušet, později (po pěti minutách) nedávat pít žádné větší množství tekutin; má-li postižený žízeň, dát mu napít jen nezbytné, co nejmenší množství mléka nebo zředěného (1:5 až 1 : 10) octa.

Vypláchnout co nejrychleji a co nej-důkladněji vodou; vyplachovat alespoň 10 minut, k dalšímu vyplachování použít borovou vodu, Opthal.

Rychle opláchnout vodou, rychle odstranit nasáklý oděv a obuv, je-li nutné, ostříhat zasažené vlasy nebo vousy; po opláchnutí vodou přiložit na zasažená místa obklad s roztokem citrónové kyseliny.

Přenést postiženého na čistý vzduch (nenechat ho chodit). Vodou nebo vlažnou borovou vodou vypláchnout oči a ústa nebo i nosní dutinu. Potom ev. převléci oděv, úplný tělesný klid na lůžku se zákazem kouření; každý případ po větší expozici předat pod dohled lékaře.