Crmate

 

Požití

Zasažení očí

Potřísnění kůže

Nadýchání

Ihned vypláchnout ústa vodou nebo mlékem. Neuplynulo-li od požití více než půl hodiny a je-li stav postiženého dobrý (bez větších bolestí břicha): vypít asi 1/2 litru vlažné vody nebo mléka a snažit se o vyvolání zvracení.

Rychle a důkladně vypláchnout vodou.

Důkladně omýt vodou a mýdlem.