Použitá literatura

 

[1]            Bezpečnostní listy – oxid uhličitý [online]. Datum vydání: 30.9.1999, datum revize:11.9.2004 [cit. 25. 7. 2005].

           <http://www.messer.cz/bl/bl-oxid-uhlicity.php>.

 

[2]            P. Boldiš – Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2: Část 1 – Citace: Metodika a obecná pravidla. Verze 3.3 ©1999-2004, poslední aktualizace 11. 11. 2004. [cit. 2. 8. 2005].

           <http://www.boldis.cz/citace/citace1.pdf>.

 

[3]            P. Boldiš – Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2: Část 2 – Modely a příklady citací u jednotlivých typů dokumentů. Verze 3.0 (2004). ©1999-2004, poslední aktualizace 11. 11. 2004. [cit. 2. 8. 2005].
<http://www.boldis.cz/citace/citace2.pdf>.

 

[4]            Chemie.gfxs.cz – chemický vzdělávací portál. Fosfor. [cit. 2. 8. 2005].

           <http://chemie.gfxs.cz/index.php?pg=prvek&prvek_id=15>.

 

[5]            L. Jančář, I. Jančářová – Analytická chemie: laboratorní cvičení. MU, Brno 1997.

 

[6]            B. Kábelová, I. Pilátová, Z. Hanáková – Laboratorní technika II. VUTIUM, Brno 1999.

 

[7]            J. Klikorka – Obecná a anorganická chemie. SNTL, Praha 1989.

 

[8]            M. Kou­řil – Demonstrač­ní pokusy z obecné a anorganické chemie. SPN, Praha 1985.

 

[9]            J. V. Marhold – Přehled průmyslové toxikologie: anorganické látky.Avicenum, Praha 1980.

 

[10]        J. V. Marhold – Přehled průmyslové toxikologie. Sv. 1. Avicenum, Praha 1986.

 

[11]        J. V. Marhold – Přehled průmyslové toxikologie. Sv. 2. Avicenum, Praha 1986.

 

[12]        Ministerstvo životního prostředí ČR: Platná právní norma: Zákon č.356/2003 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb. [cit. 2. 8. 2005]. <http://www.env.cz/www/platnalegislativa.nsf/0/5693d83e933151afc1256dea002a32c1?OpenDocument>.

 

[13]        E. Musilová, H. Peňázová – Chemické názvosloví anorganických sloučenin. MU, Brno 2000.

 

[14]        E. Musilová, M. Soldán – Praktická cvičení z anorganické a organické chemie. MU, Brno 1996.

 

[15]        A. Okáč – Analytická chemie kvalitativní. Nakladatelství Československé akademie věd, Praha 1956.

 

[16]        J. Paleček, J. Palatý – Toxikologie, hygiena a bezpečnost práce v chemii. VŠCHT Praha, Praha 1991.

 

[17]        J. Pichler – Chemie ve společnosti I. Chemizace. PřF MU, Brno 1992.

 

[18]        L. Sommer – Chemické důkazy prvků a iontů. UJEP, Brno 1985.

 

[19]        V. Šrámek, L. Kosina – Obecná a anorganická chemie. Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2000.

 

[20]        J. Trtílek, V. Hofmann, J. Borovička – Školní chemické pokusy. SPN, Praha 1973.

 

[21]        Úplné znění zákona č. 65/1965 sb., Zákoník práce. Hlava pátá. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. § 134c: Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma. [cit. 2. 8. 2005].

          <http://zakony.fin.cz/prilohapg_p5-Cz0065_1965_050501_02e.htm>.

 

[22]        Z. Vodrážka – Biochemie. Academia, Praha 1996.

 

[23]        J. Vohlídal, A. Julák, K. Štulík – Chemické a analytické tabulky. Grada Publishing, Praha 1999.