Návody k úlohám

 

 

I. Demonstrační úlohy

 1. Chlor, jeho příprava a vlastnosti

 2. Redukce oxidu olovnatého vodíkem

 3. Samozápalnost bílého fosforu

 4. Chlorečnan draselný, bengálské ohně

 5. Aluminotermie

II. Vlastnosti látek

 1. Elektrolýza vody

 2. Vlastnosti hydroxidu sodného

 3. Vodík a jeho vlastnosti

 4. Kyslík a jeho vlastnosti I

 5. Kyslík a jeho vlastnosti II

 6. Voda, tvrdost vody, důkaz vybraných aniontů

 7. Voda, hydráty, hydratace, dehydratace, solvatace

 8. Oxidačně-redukční (redoxní) reakce peroxidu vodíku

 9. Charakteristické barvení plamene ionty alkalických kovů a kovů alkalických zemin

 10. Elektrolýza vodného roztoku chloridu sodného

 11. Reakce Na, K, Ca s vodou

 12. Hoření hořčíku a reakce hořčíku s vodou

 13. Stanovení molární hmotnost CaCO3

 14. Adiční reakce bromové vody s ethylenem

 15. Příprava kyslíku tepelným rozkladem halogeničnanů

 16. Princip chladicích směsí

 17. Síra a její vlastnosti

 18. Analytické reakce vybraných aniontů

 19. Oxidačně-redukční (redoxní) vlastnosti kovů, reakce mědi s kyselinami

 20. Reakce K2Cr2O7, KMnO4 a Na2SO3

 21. Závislost reakční rychlosti na teplotě a koncentraci reaktantů

 22. Koordinační sloučeniny niklu a mědi

 23. Galvanické pokovování (niklování)

III. Příprava látek

 1. Příprava oxidu chromitého

 2. Příprava jodidu olovnatého

 3. Příprava monohydrátu síranu tetraamoměďnatého

 4. Příprava pyroforického olova

 5. Příprava chloridu amonného

 6. Příprava a vlastnosti amoniaku

 7. Příprava kyseliny trihydrogenborité

 8. Příprava oxidu boritého

IV. Krystalizace

 1. Příprava KAl(SO4)2 · 12H2O a pěstování směsného krystalu K(Al,Cr)(SO4)2 · 12H2O