Předmluva

 

Tato skripta jsou určena studentům učitelství chemie na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Obsahují návody k praktickým úlohám, které studenti provádějí v labo­ra­tor­ním cvičení z anorganické chemie.

 

Cvičení sledují tři základní cíle:

 

-         spojení teoretických poznatků získaných v přednáškách a při samostatném studiu odborné li­teratury s praktickým ověřením na vybraných experimentech,

-         prohlubování a integrace laboratorních dovedností a návyků, které studenti získali v před­cho­zím semestru v rámci předmětu Laboratorní technika a procvičení základních labora­tor­ních operací v anorganické chemii,

-         příprava studentů, budoucích učitelů, na školní experimentální práci a pochopení posta­ve­ní školního chemického experimentu jako jednoho z významných prostředků pro osvojení uči­va a rozvíjení poznávacích schopností jejich budoucích žáků.

 

Laboratorní úlohy jsou rozděleny do čtyř bloků:

 

I.       Demonstrační úlohy (práce se zdraví škodlivými látkami, explozivní reakce, apod.)

II.     Vlastnosti látek

III.  Příprava látek

IV.  Krystalizace

 

Úlohy byly voleny tak, aby svým obsahovým zaměřením i časovou náročností vyhovo­va­ly požadavkům učitelského studia a dvouhodinové týdenní časové dotaci. Předpokládá se blo­ko­vé cvičení, tj. čtyřhodinová cvičení po dobu poloviny semestru.

 

Většina videozáznamů byla pořízena digitálním fotoaparátem. Kvalita záznamů je tím sice snížena, avšak informační hodnota zůstala zachována. Jed­ním ze záměrů autorky totiž bylo ukázat studentům učitelství chemie, že multimediální stu­dijní materiály mohou (pro svoje budoucí žáky) vytvořit sami pomocí relativně snadno do­stup­ného a relativně snadno ovladatelného vybavení a motivovat je tím k vlastní tvorbě po­dob­ných materiálů. Použití drahé kamery a složité profesionální střižny by mohlo mnohé z nich (pro nedostupnost vybavení a pro časovou náročnost práce s ním) od vlastní práce spíše odradit.

U dějů do­pro­vá­zených výrazným světelným efektem vznikly na záznamech v důsledku malé přizpů­so­bi­vos­ti optiky fotoaparátu fialové šmouhy. Po konzultaci s odborníky bylo rozhodnuto tako­vé­to zázna­my nepřetáčet kvalitnější kamerou, protože není vyloučena možnost jejího poškození.  S tvor­bou kvalitnějších záznamů se však počítá dobudoucna.

Zvuk doprovázející videozáznamy je autentický (včetně zvuku zapnuté digestoře, pří­pad­ně dalších). Práce v zapnuté digestoři je u řady natočených experimentů nutnou podmínkou, pro­to bylo rozhodnuto zvuk ponechat pokud možno v originální podobě.

V některých případech bylo při natáčení použito vhodné pozadí (papír, tabule apod.) pro snad­nější pozorování důležitých fází experimentu. Je zřejmé, že student při samostatné práci v la­boratorním cvičení taková pozadí používat nebude; jejich použití má však opodstatnění při předvádění pokusů žákům, s čímž se studenti seznámí později (viz např. předmět Školní chemické pokusy).

 

Autorka