O b t í ž n o s t

Výběr obtížnosti.


        Inspirací pro sledování hlediska náročnosti úloh na myšlení žáků byla Bloomova taxonomie učebních úloh. Ve výukovém databázovém systému Škola hrou byly použity úlohy vyžadující:

  1. pamětní reprodukci poznatků

  2. jednoduché myšlenkové operace s poznatky

  3. složitější myšlenkové operace s poznatky

  4. tvořivé myšlení

  5. samostatné řešení úkolů většího rozsahu s využitím tvořivého myšlení.

Výběr obtížnosti:    1   2   3   4   5   

         Úlohy s obtížnostním stupněm 1 předpokládají od žáků pamětní reprodukci faktů, značek, pojmů, definic, zákonů apod. Tyto úlohy je vhodné zařazovat v úvodním ročníku chemie a v databázi jim náleží místo zejména v tematických celcích TC 01 – TC 04.

          V databázi převládají úlohy s obtížnostním stupněm 2, neboť odpovídají odborné a věkové úrovni žáků ZŠ. Uvedené úlohy jsou zaměřené na zjišťování a popis faktů, rozbor, skladbu, porovnání, rozlišování a třídění poznatků.

           Úlohy s obtížnostním stupněm 3, zaměřené na transformaci, interpretaci, vyvozování a dokazování nově získávaných poznatků, jsou do databáze zařazovány od tematického celku 5. Jsou určeny zejména skupinám lepších žáků ve třídě a talentovaným žákům zařazeným do chemické zájmové činnosti. 

          Úlohy vyžadující tvořivé myšlení (stupeň 4) jsou rozsahem a odbornou úrovní již značně náročné a jsou určeny chemickým talentům a olympionikům. Většina z nich je zařazena do tematických celků 13 a 14.

            Úlohy s obtížnostním stupněm 5 svou náročností nejsou určeny žákům základních škol. V ojedinělých případech jsou zařazeny do tematických celků 13 a 14. Lze je doporučit pro chemická soustředění připravující olympioniky.

      

 
Poslední aktualizace:  únor 2008    © JSsoft