Ukázka motivačních úloh
typu chemických kruhů a hvězdovek 05k


 Chemické kruhy představují obrazce tvořené libovolným počtem soustředných kružnic rozdělených většinou na sudý (případně lichý) počet kruhových výsečí. Každá kruhová výseč obsahuje zpravidla stejný počet políček (schéma a, b) popřípadě odlišný počet políček (schéma c, d)

 

 

Při řešení chemického kruhu se vychází z předem sestavené chem. legendy, která by měla být stručná, výstižná, vědecky i jazykově správná, přeměřená věkovým schopnostem žáků a musí korespondovat s učebními osnovami chemie, případně dalších přírodovědných předmětů.

Při řešení chem. kruhů se odpovědi na položky legendy vpisují po písmenech do jednotlivých výsečí v číselném pořadí naznačeném v zadání úlohy. Řešení může být vpisováno od vnějšího okraje kruhu do středu (schéma a) nebo naopak od středu k okraji kruhu (schéma b). Směr vpisování správných odpovědí se však může také střídat podle zvoleného klíče (přes jedno, dvě či více políček). V předem označených políčkách ohraničených dvěma soustřednými kružnicemi získají žáci, po správném doplnění legendy, znění tajenky. Tajenka může být umístěna libovolně v kterémkoliv pruhu kruhu. Pro autory je nejednodušší umístění tajenky ve vnějším pruhu, složitější v některém ze středních pruhů nebo v kruhu středovém . Jistou nápovědou pro žáky mohou být kruhy, v nichž chemické pojmy začínají nebo končí na stejné písmeno. Pro autory je však tvoření naznačených chem. kruhů obtížnější neboť sestavit chem. pojmy začínající nebo končící stejným písmenem, limitované jejich počtem a úrovní znalostí žáků v daném učebním předmětu je značně komplikované. Ilustrací naznačených variant jsou přiložené ukázky.

Hvězdovky představují obrazce tvořené sudým počtem cípků, rozdělených na lichý počet políček, přičemž v prostředním políčku je ukryto písmenko tajenky.
Při řešení hvězdovek platí obdobná pravidla jako pro chem. kruhy. Legenda se vpisuje ve směru naznačeném čísly (např. 1-4, 2-14, 8-5…) v zadání úlohy. Tento typ motivačních úloh je velmi náročný pro autory, neboť jeden pojem legendy je vždy limitován dalšími dvěma písmeny.Poslední aktualizace:  únor 2008  ©  JSsoft