Ukázky motivačních úloh
typu chemických kouzel (efektních pokusů) 13k


Využívání efektních chemických pokusů v chemické školní a mimoškolní činnosti formou „kouzel“ nesleduje jen laciný, časově omezený efekt, ale především jejich motivační charakter.

Objasňování podstaty kouzel umožní řešiteli budovat u žáků integrovanou soustavu poznatků, konkrétně aplikovat teoretické poučky, zákonitosti a zákony v praxi a v neposlední řadě také prohlubovat a fixovat jejich již získané chemické vědomosti. Výzkum prováděný v průběhu pedagogických praxí učiteli a studenty katedry chemie PdF MU ukázal, že fyzikálně chemické vlastnosti látek si žáci mnohem lépe a dokonaleji zapamatovali při prezentaci pokusů tohoto druhu.

Chemická „kouzla“ může provádět učitel nebo žáci při různých příležitostech např. ve výuce, v chemickém kroužku, na chemické besídce, či v jiné zájmové činnosti. Efektní pokusy podněcují zvídavost žáků, kteří chtějí odhalovat příčinu „kouzla“, která na první pohled není zřejmá, ale zpravidla souvisí s chemickými nebo fyzikálními vlastnostmi a změnami chemických látek. V motivačních úlohách jsou chemická kouzla popisována pohledem diváka, kterému je v závěru pokusu zadán úkol přiměřený jeho věkovým možnostem a předpokládané odborné úrovni.

Vhodné a promyšlené začlenění chemických pokusů do vyučovacího procesu přispívá k rozvoji poznávacích schopností žáků, k rozvoji jejich logického a abstraktního myšlení, chápání učiva v logických souvislostech a k hlubšímu pochopení obsahu základních pojmů a vztahů mezi nimi. Na rozdíl od dosud publikovaných efektních pokusů je v závěru vždy interpretován jejich odborný a didaktický význam.Poslední aktualizace:  únor 2008  ©  JSsoft