Kalibrační závislost     Kalibrační závislost, tj. závislost indukční periody (P) na koncentraci askorbové kyseliny (AA), byla měřena při teplotě 25 oC v rozsahu koncentrací cAA = 0,701–30,9 mg/100 ml studenty v laboratorním cvičení [9]. Koncentrace ostatních komponent v kyvetě byly:
cHCl = 0,3494 mol/l,
cMO = 10 mg/l,
cKBrO3 = 1,44.10–4 mol/l
a jsou v souladu s výsledky závislostí na vnitřních faktorech.

     Výsledky vyhodnocení kalibrační závislosti, pomocí programu Excel je znázorněno na obrázcích č. 7 a č. 8.

     Obrázek č. 7                                                          Obrázek č. 8
Vyhodnocení kalibrační závislosti P = f(cAA)            Vyhodnocení kalibrační závislosti P = f(cAA)

   lineární regresí pomocí programu Excel                     kvadratickou regresí v programu Excel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
      Jak je vidět z obrázků č. 7 a č. 8, není kalibrační závislost lineární v celém sledovaném rozsahu koncentrací askorbové kyseliny, neboť se pro koncentrace askorbové kyseliny větší než 15 mg/100 ml zakřivuje směrem k nižším hodnotám indukční periody.

     Celou závislost by např. bylo možno rozdělit na dvě lineární části:
a) pro rozsah koncentrací askorbové kyseliny 0,701–10 mg/100 ml
b) pro rozsah koncentrací askorbové kyseliny 10–30,9 mg/100 ml.

     Nejlépe však kalibrační závislost v celém sledovaném rozsahu koncentrací askorbové kyseliny (0,701–30,9 mg/100 ml) vystihuje, vzhledem k hodnotě R2 = 0,9958, kvadratická závislost (viz obrázek č. 8).

     Regresní rovnice (z kvadratické regrese) pro výpočet neznámé koncentrace askorbové kyseliny ve vzorku ze stanovené hodnoty indukční periody má tvar [9]:
P = – 0,0082 c2 + 0,6085 c ,
kde
P . . . . indukční perioda (min),
c . . . . koncentrace askorbové kyseliny (mg/100 ml).