Ověření závislosti metody na vnitřních faktorech1. Přesnost a opakovatelnost pipetování

     Pro zjištění chyby, kterou do metody stanovení askorbové kyseliny kineticko-spektrofotometrickou metodou zaneslo pipetování, bylo provedeno stanovení přesnosti a opakovatelnosti pipetování. Byla pipetována destilovaná voda při laboratorní teplotě. Výsledky stanovení jsou uvedeny v tabulce č. 2.

     Tabulka č. 2
Přesnost a opakovatelnost pipetování

 

Pipeta 2 ml
(pipetováno 1,6 ml)

Mikropipeta 0,2 ml

Číslo pipetování

Hmotnost [g]

Hmotnost [g]

1

1,6069

0,2020

2

1,6440

0,2016

3

1,5811

0,2030

4

1,6218

0,2019

5

1,6024

0,2014

6

1,6005

0,2026

7

1,5987

0,2020

8

1,6046

0,2013

9

1,6060

0,2007

10

1,6230

0,2025

Æ

1,6089

0,2019

sr  [%]

1,06

0,34

     U automatické mikropipety byla nalezena opakovatelnost (udávaná relativní směrodatnou odchylkou sr) sr = 0,34 %. Vyšší hodnota relativní směrodatné odchylky sr = 1,06 % byla nalezena u pipety o objemu 2 ml.

     Dosažené výsledky ukazují na velmi přijatelnou přesnost a opakovatelnost pipetování.


2. Závislost indukční periody na teplotě

     Měření bylo prováděno pro 3 oblasti teplot (přibližně pro 12 oC, 22 oC a 30 oC). Z důvodů nevybavenosti laboratoře temperovacím nástavcem byla nižší teplota měřena na parapetu laboratoře při otevřeném okně a vyšší teplota byla získána vyhřátím laboratoře sušárnou. Proto nebylo možno dosáhnout opakovaně stejných teplot.

     Výsledky závislosti indukční periody na teplotě při stanovení jsou uvedeny v tabulce č. 3 a na obrázku č. 3.

     Tabulka č. 3
Závislost indukční periody (P) na teplotě

 

Paralelní stanovení

 

 

1

2

3

Æ

Teplota [oC]

10,9

12,4

13,5

12,27

P [min]

14,00

14,90

15,20

14,70

 

Teplota [oC]

21,7

21,8

22,7

22,07

P [min]

6,40

7,40

6,30

6,70

 

Teplota [oC]

30,0

30,0

32,0

30,77

P [min]

3,80

3,79

2,41

3,33

koncentrace komponent v kyvetě:
cAA = 0,7 mg/100 ml
cHCl = 0,352 mol/l
cMO = 10 mg/l
cKBrO3 = 1,44.10–4 mol/l.

     Obrázek č. 3
Závislost indukční periody (P) na teplotě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     Jak je vidět z tabulky č. 3 a obrázku č. 3, velikost hodnoty indukční periody se rapidně zmenšuje s rostoucí teplotou a to od průměrné hodnoty 14,70 minut pro průměrnou teplotu 12,27 oC, přes 6,70 minut pro 22,07 oC až k průměrné hodnotě 3,33 minut pro průměrnou teplotu 30,77 oC. Změna teploty o 1 oC způsobuje změnu indukční periody asi o 0,6 minuty.

     To je přesvědčivým důkazem toho, že při vyšších teplotách dochází k rychlejší oxidaci askorbové kyseliny. Proto byla všechna následující měření prováděna při stejné laboratorní teplotě 25 oC.

     Z toho důvodu je třeba např. nápoje obsahující vitamin C přechovávat v chladnu (v chladničce) a pokud možno i bez přístupu vzduchu (zavřená zábrusová baňka, přelepený zábrus). Také odebírání a přípravu vzorku i analýzu samotnou je třeba provádět pokud možno rychle.


3. Závislost indukční periody na koncentraci HCl

     Výsledky závislosti indukční periody na koncentraci HCl jsou uvedeny v tabulce č. 4 a na obrázku č. 4.

     Tabulka č. 4
Závislost indukční periody (P) na koncentraci HCl

 

Indukční perioda (P) [min]

 cHCl [mol/l]

Paralelní stanovení

 

 

1

2

3

Æ

0,256

6,00

6,38

6,35

6,24

0,288

6,20

6,39

6,10

6,23

0,320

3,95

4,09

4,20

4,08

0,352

3,10

2,60

2,96

2,89

0,448

2,35

2,60

2,97

2,64

0,512

1,39

1,40

1,41

1,40

0,544

0,50

0,70

0,79

0,66

koncentrace ostatních komponent v kyvetě:
cAA = 0,7 mg/100 ml
cMO = 10 mg/l
cKBrO3 = 1,44.10–4 mol/l.

     Jak je vidět z tabulky č. 4 a obrázku č. 4, velikost hodnoty indukční periody se značně snižuje s rostoucí koncentrací HCl. Pro koncentraci HCl menší než 0,288 mol/l se velikost hodnoty indukční periody prakticky nemění.

     Obrázek č. 4
Závislost indukční periody (P) na koncentraci HCl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Závislost indukční periody na koncentraci methyloranže

     Výsledky závislosti indukční periody na koncentraci methyloranže jsou uvedeny v tabulce č. 5 a na obrázku č. 5.

     Tabulka č. 5
Závislost indukční periody (P) na koncentraci methyloranže (MO)

 

Indukční perioda (P)  [min]

cMO [mg/l]

Paralelní stanovení

 

 

1

2

3

Æ

4

10,50

9,40

9,25

9,72

6

7,50

8,50

8,50

8,17

8

5,70

5,70

4,90

5,43

10

5,80

6,00

6,80

6,20

12

11,80

11,00

11,60

11,47

14

> 30

> 30

> 30

> 30

koncentrace ostatních komponent v kyvetě:
cAA = 0,7 mg/100 ml
cHCl = 0,352 mol/l
cKBrO3 = 1,44.10–4 mol/l.

     Obrázek č. 5
Závislost indukční periody (P) na koncentraci methyloranže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Jak je vidět z tabulky č. 5 a obrázku č. 5, velikost hodnoty indukční periody se s rostoucí koncentrací methyloranže nejprve snižuje a od koncentrace cMO > 8 mg/l hodnota indukční periody roste. Pro koncentrace cMO > 14 mg/l velikost hodnoty indukční periody je větší než 30 minut a nebyla dále měřena.


5. Závislost indukční periody na koncentraci KBrO3

     Výsledky závislosti indukční periody na koncentraci KBrO3 jsou uvedeny v tabulce č. 6 a na obrázku č. 6.

     Tabulka č. 6
Závislost indukční periody (P) na koncentraci KBrO3

cKBrO3

Indukční perioda (P)  [min]

[mol/l]

Paralelní stanovení

 

 

1

2

3

Æ

5,76.10–5

> 30

> 30

> 30

> 30

1,44.10–4

7,10

7,00

6,75

6,95

2,88.10–4

2,42

2,62

2,48

2,51

5,76.10–4

1,00

1,00

0,99

1,00

1,44.10–3

0,50

0,50

0,50

0,50

koncentrace ostatních komponent v kyvetě:
cAA = 0,7 mg/100 ml
cHCl = 0,352 mol/l
cMO = 10 mg/l.

     Obrázek č. 6
Závislost indukční periody (P) na koncentraci KBrO3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Jak je vidět z tabulky č. 6 a obrázku č. 6, velikost hodnoty indukční periody se snižuje s koncentrací KBrO3. Pro koncentraci KBrO3 menší než 5.10–5 mol/l velikost hodnoty indukční periody je větší než 30 minut a nebyla dále měřena.