Elektrochemické metody1. Metody polarografické


Polarografické stanovení askorbové kyseliny a dehydroaskorbové kyseliny po kondenzaci s o-fenylendiaminem

     Princip:
Dehydroaskorbová kyselina kondenzuje v mírně kyselém prostředí s o-fenylendiaminem za vzniku derivátu chinoxalinu. Vzniklý kondenzační produkt se redukuje na rtuťové kapkové elektrodě v jedné dobře vyvinuté vlně. V části vzorku se askorbová kyselina stanoví po předchozí oxidaci roztokem 2,6-dichlorfenolindofenolu. Z rozdílu obou stanovení se vypočte množství askorbové kyseliny.

     Použitelnost metody:
Metoda je vhodná pro většinu potravin. Je značně specifická a není rušena ostatními látkami přítomnými ve vzorku. Pouze u některých druhů barevného ovoce je třeba předřadit čištění extraktu dělení na sloupci polyamidu nebo na vhodném ionexu. Metodu lze použít pro stanovení v ovoci, zelenině, bramborách syrových i tepelně upravovaných, v mase a masných výrobcích.


Přímé polarografické stanovení askorbové kyseliny

     Princip:
Askorbová kyselina se oxiduje na rtuťové kapkové elektrodě ve slabě kyselém prostředí v jedné dobře vyvinuté dvouelektronové vlně.

     Použitelnost metody:
Metoda je vhodná především v takových případech, jsou-li ve vzorku přítomny látky s thiolovými skupinami, popřípadě redukované formy některých barviv (hydrojuglon), které se projevují vlnou u negativnějších potenciálů než je vlna askorbové kyseliny. V těchto případech se sleduje pozitivnější vlna, jejíž výška vzroste po přidání roztoku askorbové kyseliny. Metody lze použít u všech vzorků, kde je obsah askorbové kyseliny vyšší než 10 mg/100 g.


2. Metody potenciometrické

     viz titrační metody.