Chromatografické metodyChromatografické stanovení askorbové kyseliny

     Princip:
Askorbová kyselina se oddělí chromatografií na papíře od ostatních rušivých látek, skvrny se vyeluují a askorbová kyselina se stanoví kolorimetricky z úbytku absorbance modrého zbarvení 2,6-dichlorfenolindofenolu.

     Použitelnost:
Metodu lze použít jen pro takový materiál, ze kterého lze získat extrakt obsahující 5–20 µg askorbové kyseliny v 10–100 µl. Metoda je vhodná pro analýzu vzorků s vysokým obsahem interferujících látek, je však časově velmi náročná.


Chromatografické dělení a stanovení vitaminu C ve formě bis-2,4-dinitrofenylhydrazonu

     Princip:
Askorbová kyselina reaguje po oxidaci bromem s 2,4-dinitrofenylhydrazinem za tvorby bis-2,4-dinitrofenylhydrazonu. Od ostatních derivátů, které ruší přímé spektrofotometrické stanovení, se hydrazon dehydroaskorbové kyseliny oddělí tenkovrstvou chromatografií na vrstvě silikagelu, vyeluuje a stanoví spektrofotometricky.

     Použitelnost:
Metodu lze použít pro všechny druhy potravin neobsahující vyšší množství jiných karbonylových látek poskytujících hydrazony, jinak není chromatografické dělení ostré. Nevýhodou tohoto postupu je poměrně značná časová náročnost.