•  
 

Zápis ke studiu

Předpokladem k přijetí úspěšných uchazečů o studium je, že v den určený pro převzetí rozhodnutí o přijetí prokážou, že splňují všechny zákonem stanovené a děkanem vyhlášené podmínky k přijetí ke studiu. Následně jim bude předáno rozhodnutí o přijetí a budou zapsáni do 1. semestru předmětného studia.

Bakalářský a magisterský (pětiletý) studijní program

Předpokladem pro přijetí ke studiu je, že v den určený pro převzetí rozhodnutí o přijetí uchazeč prokáže, že dosáhl úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Uchazeč je povinen předložit úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

Plánované termíny zápisů v roce 2017

  • 28.-30. 6. 2017

Upřesnění místa, data a času konání zápisu naleznou všichni přijatí uchazeči také ve své e-přihlášce.

K zápisu si s sebou vezměte:

  • svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas, který Vás identifikuje,
  • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, která musí být založena do osobního spisu studenta,
  • je-li maturitní vysvědčení vydáno v zahraničí a nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, musí přijatý uchazeč v den zápisu ke studiu předložit Rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání vydané odborem školství příslušného krajského úřadu v ČR (informace o uznávání zahraničního středoškolského vzdělání),
  • doporučujeme vzít s sebou i psací potřeby.

Maturita v září

Přijatí uchazeči, kteří ke dni stanovenému pro zápis ke studiu nemají vykonanou maturitu, požádají písemně o přidělení náhradního termínu zápisu do studia, uvedou důvody a žádost doručí na studijní oddělení fakulty. Žadatelé budou vyrozuměni o možnostech náhradního zápisu.

Navazující magisterský studijní program

Předpokladem přijetí ke studiu je, že v den níže určený pro převzetí rozhodnutí o přijetí prokážete, že máte úspěšně ukončené předmětné bakalářské nebo magisterské studium. Uchazeč je povinen předložit úředně ověřenou kopii bakalářského nebo magisterského diplomu.

Plánované termíny zápisů v roce 2017

  • 27.-28. 7. 2017

Upřesnění místa, data a času konání zápisu naleznou všichni přijatí uchazeči také ve své e-přihlášce.

K zápisu si s sebou vezměte:

  • svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas,
  • úředně  ověřenou kopii diplomu předmětného bakalářského nebo magisterského studia (absolventi MU přinesou pouze prostou kopii diplomu, není nutné nechávat ji ověřovat),
  • je-li bakalářský nebo magisterský diplom vydán v zahraničí a nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, musí přijatý uchazeč v den zápisu ke studiu předložit rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání (nostrifikaci diplomu),
  • doporučujeme vzít s sebou i psací potřeby.

Bakalářská státní zkouška v září (týká se studentů, jejichž VŠ státní zkoušku v září umožňuje)

Přijatí uchazeči, kteří ke dni stanovenému pro zápis ke studiu nemají absolvované příslušné bakalářské studium, požádají písemně o přidělení náhradního termínu zápisu do studia, uvedou důvody a žádost doručí na studijní oddělení fakulty. Žadatelé budou vyrozuměni o možnostech náhradního zápisu.

Plná moc k převzetí rozhodnutí

K převzetí rozhodnutí a k zápisu do studia je možné zmocnit jinou osobu písemnou plnou mocí opatřenou podpisem zmocnitele. Podpis není nutné ověřovat notářsky.

Plná moc - vzor

Plná moc - vzor

Fotografování pro čipovou kartu studenta

V den zápisu bude každý přijatý uchazeč v prostorách fakulty vyfotografován pro účel výroby čipového průkazu studenta. Nelze akceptovat vlastní přinesené pasové fotografie!

Fotografování probíhá i v termínech mimo zápisy ke studiu. Celoroční fotografování zajišťuje Ústav výpočetní techniky MU, podrobnosti zde.