•  
 

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky v přijímacím řízení ke studiu počínaje akademickým rokem 2018/2019

Navazující magisterské studijní programy

Seznam studijních oborů či jejich kombinací, u kterých lze požádat o prominutí přijímací zkoušky:

  • Všechny studijní obory či kombinace studijních oborů všech navazujících magisterských typů studijních programů nabízené Pedagogickou fakultou MU v aktuálním běhu přijímacího řízení.

Kritéria pro prominutí přijímací zkoušky

Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří v akademickém roce 2017/2018 studují v jarním semestru 2018 v bakalářském studijním programu na Pedagogické fakultě MU, hlásí se do navazujícího magisterského programu s přímou návazností na bakalářský obor, který aktuálně studují, a jejichž studijní průměr v tomto studiu ke dni 2. 5. 2018 je nižší nebo roven 1,50 (dle článku 17 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu MU – počítá Informační systém MU).

Způsob podání žádosti

Uchazeč žádá e-mailem zaslaným z univerzitní e-mailové schránky učo@mail.muni.cz na adresu bednarova@ped.muni.cz, nebo také písemně na adresu Pedagogická fakulta MU, Studijní oddělení, Poříčí 7, 603 00 Brno. Poslední možností je osobní doručení v úředních hodinách do kanceláře paní Hany Bednářové (viz www.ped.muni.cz/studium/studijni-oddeleni).

Termín podání žádosti

Nejzazší termín pro doručení žádosti na fakultu je 30. 4. 2018 včetně. V případě zaslání žádosti poštou je rozhodující poštovní razítko.

Závěrečná ustanovení

Každou žádost posoudí pověření správci studijní evidence. Kladné vyřízení a prominutí přijímací zkoušky není nárokové. Počet kladných rozhodnutí a prominutí přijímací zkoušky může být limitován kapacitou oboru/kombinace oborů či kapacitou katedry.