•  
 

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky v přijímacím řízení ke studiu počínaje akademickým rokem 2017/2018

Bakalářské studijní programy

V případě některých pevně daných kombinací studijních oborů může uchazeč požádat o prominutí přijímací zkoušky. Kritéria pro prominutí jsou uvedena v samostatné sekci níže. Pro prominutí povinnosti vykonat přijímací zkoušku u zvolené kombinace oborů stačí splnit kritérium pro prominutí jednoho z kombinace studijních oborů.

Seznam studijních oborů či jejich kombinací, u kterých lze požádat o prominutí přijímací zkoušky

 • DE3S+FY3S Dějepis se zaměřením na vzdělávání + Fyzika se zaměřením na vzdělávání
 • DE3S+TE3S Dějepis se zaměřením na vzdělávání + Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání
 • DE3S+ZE3S Dějepis se zaměřením na vzdělávání + Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
 • FY3S+CH3S Fyzika se zaměřením na vzdělávání + Chemie se zaměřením na vzdělávání
 • FY3S+MA3S Fyzika se zaměřením na vzdělávání + Matematika se zaměřením na vzdělávání
 • FY3S+RJ3S Fyzika se zaměřením na vzdělávání + Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
 • FY3S+TE3S Fyzika se zaměřením na vzdělávání + Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání
 • FY3S+ZE3S Fyzika se zaměřením na vzdělávání + Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
 • CH3S+MA3S Chemie se zaměřením na vzdělávání + Matematika se zaměřením na vzdělávání
 • CH3S+TE3S Chemie se zaměřením na vzdělávání + Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání
 • CH3S+ZE3S Chemie se zaměřením na vzdělávání + Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
 • MA3S+RJ3S Matematika se zaměřením na vzdělávání + Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
 • MA3S+TE3S Matematika se zaměřením na vzdělávání + Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání
 • MA3S+ZE3S Matematika se zaměřením na vzdělávání + Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
 • RJ3S+TE3S Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání + Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání
 • RJ3S+ZE3S Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání + Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
 • TE3S+ZE3S Technická a informační výchova se zaměřením + Zeměpis se zaměřením na vzdělávání

Kritéria pro prominutí přijímací zkoušky pro jednotlivé obory

DE3S Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Přijímací zkouška bude prominuta při splnění následující podmínky:

 • Účast v celostátním kole Studentské odborné činnosti – sekci historie.

FY3S Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Přijímací zkouška bude prominuta při splnění minimálně jedné z následujících podmínek:

 • Diplom úspěšného řešitele v krajském nebo vyšším kole Fyzikální olympiády.
 • Diplom úspěšného řešitele v krajském nebo vyšším kole Turnaje mladých fyziků.
 • Studium fyziky na SŠ alespoň po dobu dvou let. Studijní průměr z profilového předmětu fyzika nižší nebo roven 2,0, přičemž se bere v úvahu z posledního ročníku vysvědčení pololetní, z předcházejících ročníků vysvědčení závěrečná.

CH3S Chemie se zaměřením na vzdělávání
Přijímací zkouška bude prominuta při splnění minimálně jedné z následujících podmínek:

 • Diplom úspěšného řešitele v krajském a vyšším kole Chemické olympiády.
 • Studium chemie na SŠ alespoň po dobu dvou let. Studijní průměr z profilového předmětu chemie je nižší nebo roven 2,0, přičemž se bere v úvahu z posledního ročníku vysvědčení pololetní, z předcházejících ročníků vysvědčení závěrečná.

MA3S Matematika se zaměřením na vzdělávání
Přijímací zkouška bude prominuta při splnění všech následujících podmínek současně:

 • Studium matematiky na SŠ alespoň po dobu čtyř let.
 • Celkový prospěch ve dvou posledních ročnících SŠ "prospěl s vyznamenáním", přičemž se bere v úvahu z předposledního ročníku vysvědčení pololetní a závěrečné, z posledního ročníku vysvědčení pololetní.
 • Prospěch ve dvou posledních ročnících v profilovém předmětu matematika hodnocen nejvýše stupněm 2 - chvalitebně.

RJ3S Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Přijímací zkouška bude prominuta při splnění následující podmínky:

 • Umístění na 1. – 3. místě v kategoriích sólové recitace a sólového hudebního vystoupení v rámci festivalu ARS POETICA – Puškinův památník.

TE3S Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání
Přijímací zkouška bude prominuta při splnění následující podmínky:

 • Studijní průměr z vybraných třech odborných technických předmětů v oborech strojírenství, elektrotechnika, elektronika, informatika ze studia na SŠ je nižší nebo roven 2,0.

ZE3S Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Přijímací zkouška bude prominuta při splnění minimálně jedné z následujících podmínek:

 • Umístění v krajském kole zeměpisné olympiády na 1. – 5. místě.
 • Účast v celostátním kole zeměpisné olympiády.
 • Umístění v krajském kole Studentské odborné činnosti v sekci geologie a geografie na 1. – 5. místě.
 • Účast v celostátním kole Studentské odborné činnosti v sekci geologie a geografie.

Způsob podání žádosti

Uchazeč žádá písemně. Uchazeč k žádosti připojí povinné přílohy dokládající splnění vypsaných kritérií. Přílohami jsou ředitelstvím/kanceláří střední školy ověřené kopie dokladů (vysvědčení ze SŠ, diplomy z olympiád, aj.). Uchazeč žádost s přílohami doručí poštou na adresu Pedagogická fakulta MU, Studijní oddělení, Poříčí 7, 603 00 Brno. Další možností je osobní doručení v úředních hodinách do kanceláře paní Hany Bednářové (viz www.ped.muni.cz/studium/studijni-oddeleni).

Termín podání žádosti

Nejzazší termín pro doručení žádosti na fakultu je 28. 2. 2017 včetně. V případě zaslání žádosti poštou je rozhodující poštovní razítko.

Závěrečná ustanovení

Každou žádost posoudí kompetentní pracovníci příslušné katedry. Kladné vyřízení a prominutí přijímací zkoušky není nárokové. Počet kladných rozhodnutí a prominutí přijímací zkoušky může být limitován kapacitou oboru/kombinace oborů či kapacitou katedry.