•  
 

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky v přijímacím řízení ke studiu počínaje akademickým rokem 2016/2017

Bakalářské studijní programy

Seznam studijních oborů či jejich kombinací, u kterých lze požádat o prominutí přijímací zkoušky

 • DE3+FY3 Pedagogické asistentství dějepisu pro ZŠ + Pedagogické asistentství fyziky pro ZŠ
 • DE3+ZE3 Pedagogické asistentství dějepisu pro ZŠ + Pedagogické asistentství zeměpisu pro ZŠ
 • FY3+CH3 Pedagogické asistentství fyziky pro ZŠ + Pedagogické asistentství chemie pro ZŠ
 • FY3+MA3 Pedagogické asistentství fyziky pro ZŠ + Pedagogické asistentství matematiky pro ZŠ
 • FY3+RJ3 Pedagogické asistentství fyziky pro ZŠ + Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro ZŠ
 • FY3+ZE3 Pedagogické asistentství fyziky pro ZŠ + Pedagogické asistentství zeměpisu pro ZŠ
 • CH3+MA3 Pedagogické asistentství chemie pro ZŠ + Pedagogické asistentství matematiky pro ZŠ
 • CH3+ZE3 Pedagogické asistentství chemie pro ZŠ + Pedagogické asistentství zeměpisu pro ZŠ
 • MA3+RJ3 Pedagogické asistentství matematiky pro ZŠ + Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro ZŠ
 • MA3+ZE3 Pedagogické asistentství matematiky pro ZŠ + Pedagogické asistentství zeměpisu pro ZŠ
 • ZE3+RJ3 Pedagogické asistentství zeměpisu pro ZŠ + Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro ZŠ

Kritéria pro prominutí přijímací zkoušky pro jednotlivé obory

Přijímací zkouška bude prominuta uchazečům o studium FY3 při splnění minimálně jedné z následujících podmínek

 • Diplom úspěšného řešitele v krajském nebo vyšším kole Fyzikální olympiády
 • Diplom úspěšného řešitele v krajském nebo vyšším kole Turnaje mladých fyziků

Přijímací zkouška bude prominuta uchazečům o studium CH3 při splnění následujících podmínek:

 • Diplom úspěšného řešitele v krajském a vyšším kole Chemické olympiády

Přijímací zkouška bude prominuta uchazečům o studium DE3 při splnění následujících podmínek:

 • Účast v celostátním kole Studentské odborné činnosti – sekci historie

Přijímací zkouška bude prominuta uchazečům o studium RJ3 při splnění následujících podmínek

 • Umístění na 1. – 3. místě v kategoriích sólové recitace a sólového hudebního vystoupení v rámci festivalu  ARS  POETICA – Puškinův památník

Přijímací zkouška bude prominuta uchazečům o studium ZE3 při splnění minimálně jedné z následujících podmínek:

 • umístění v krajském kole zeměpisné olympiády na 1. – 5. místě
 • účast v celostátních kole zeměpisné olympiády
 • umístění v krajském kole Studentské odborné činnosti v sekci geologie a geografie na 1. – 5. místě
 • účast v celostátním kole Studentské odborné činnosti v sekci geologie a geografie

Katedra matematiky uchazečům nenabízí možnost prominutí zkoušky, pouze toleruje toto rozhodnutí u partnerské katedry ve shora uvedených kombinací studijních oborů.

Způsob podání žádosti

Uchazeč žádá písemně. Žádost doplněnou o ředitelstvím střední školy ověřené kopie relevantních dokladů o splnění vypsaných kritérií zasílá poštou na adresu Pedagogická fakulta MU, Studijní oddělení, Poříčí 7, 603 00 Brno. Další možností je osobní doručení v úředních hodinách do kanceláře paní Hany Bednářové (viz www.ped.muni.cz/studium/studijni-oddeleni).

Termín podání žádosti

Nejzazší termín pro doručení žádosti na fakultu je 29. 2. 2016 včetně. V případě zaslání žádosti poštou je rozhodující poštovní razítko.

Závěrečná ustanovení

Každou žádost posoudí kompetentní pracovníci příslušné katedry. Kladné vyřízení a prominutí přijímací zkoušky není nárokové. Počet kladných rozhodnutí a prominutí přijímací zkoušky může být limitován kapacitou oboru/kombinace oborů či kapacitou katedry.