•  
 
Mimořádné přijímací řízení

Mimořádné přijímací řízení do navazujícího magisterského programu pro ak. rok 2016/2017

Úvodní informace

Děkan Pedagogické fakulty vypisuje mimořádné přijímací řízení ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu N-ZS Učitelství pro základní školy. Smyslem jeho vypsání je snaha nabídnout studium zájemcům o fyziku nebo chemii. Pedagogická fakulta získala akreditaci č. j. MSMT-6924/2016 k realizaci jednooborových studií Učitelství fyziky pro ZŠ a Učitelství chemie pro ZŠ.

Nabídka studijních oborů

Program: N-ZS Učitelství pro základní školy

 • FY2 Učitelství fyziky pro ZŠ, jednooborové studium v kombinované formě studia
 • CH2 Učitelství chemie pro ZŠ, jednooborové studium v kombinované formě studia

Studijní katalog (předmětová skladba studia, doporučený průchod studiem)

Povinnou součástí studia je tzv. společný základ, studium cizího jazyka a oborová část. Podrobněji zde.

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu

Příjímání ke studiu v tomto řízení je podřízeno stejným podmínkám a kritériím pro přijetí ke studiu jako přijímání v hlavním letošním běhu.

Přihláška ke studiu

Uchazeči se přihlašují pomocí elektronické přihlášky (dále e-přihláška). Možnost podání papírové přihlášky ke studiu neexistuje. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 400,- Kč za každou e-přihlášku. Úhrada poplatku musí být provedena prostřednictvím webových stránek Obchodního centra MU, odkaz na ně najdete přímo ve Vaší e-přihlášce.

 • Termín pro podání e-přihlášky a úhradu manipulačního poplatku je 1. 6. 2016 — 15. 8. 2016.

Vyžadované dokumenty

Uchazeč nezasílá žádné papírové dokumenty. K zahájení řízení slouží výhradně e-přihláška. Nejdříve v případě přijetí se na základě pozvánky uchazeč dostaví k zápisu, kde odevzdá požadované dokumenty.

Přijímací zkouška

FY2 Učitelství fyziky pro ZŠ

Uchazeči o studium oboru FY2 Učitelství fyziky pro ZŠ vykonají písemnou přijímací zkoušku z fyziky. Doporučená studijní literatura:

 • HALLIDAY, David, Robert RESNICK a Jearl WALKER. Fyzika. 1. vyd. Brno, Praha: Vutium, Prometheus, 2001. ISBN 80-214-1868-0.

CH2 Učitelství chemie pro ZŠ

Uchazeči o studium oboru CH2 Učitelství chemie pro ZŠ vykonají písemnou přijímací zkoušku z chemie. Doporučená studijní literatura:

 • KLIKORKA, J., HÁJEK, B. A VOTINSKÝ, J. Obecná a anorganická chemie. 2. nezměn. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1989. 592 s.
 • MCMURRY, J. Fundamentals of Organic Chemistry. 4th ed. Pacific Grove: Brooks/Cole Publishing Company, 1998. xxii, 566, ISBN 0-534-35245-4.
 • FISCHER, O. et al. Fyzikální chemie: termodynamika, elektrochemie, kinetika, koloidní soustavy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 333 s. Učebnice pro vysoké školy.
 • JANČÁŘOVÁ, I. a JANČÁŘ, L. Analytická chemie. Brno: MZLU, 2003. 191 s. ISBN 80-7157-647-6.
 • ŠÍPAL, Z. Biochemie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 479 s. ISBN 80-04-21736-2.

Termín konání přijímacích zkoušek z fyziky a chemie

 • Termín konání testů je stanoven na pátek 9. 9. 2016. Podrobnosti budou upřesněny v e-přihlášce a písemné pozvánce.

O testech obecně

Písemný test má 20 otázek, maximální počet získaných bodů je 20. Vždy je správná právě jediná odpověď z nabízených. Za správnou odpověď uchazeč obdrží 1 bod. Za chybnou odpověď uchazeč obdrží -0,25 bodu. Za žádnou odpověď, strojově nečitelnou odpověď či více vyznačených odpovědí současně je uděleno 0 bodů. Výsledek ve skupině uchazečů se vyjadřuje percentilem. Percentil vyjadřuje, kolik procent účastníků testu měl stejný nebo horší výsledek než Vy. Výsledková listina je vytvořena seřazením součtu hodnot získaných percentilů všech součástí přijímacích zkoušek od nejvyššího po nejnižší.

Výsledky přijímací zkoušky

Výsledkem se rozumí bodový zisk. Ten se po vyhodnocení testu objeví přímo v e-přihlášce. Výsledek není totéž, co rozhodnutí o (ne)přijetí ke studiu.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu učiní přijímací komise děkana fakulty. Kód rozhodnutí bude naimportován přímo do e-přihlášek. Přijatí uchazeči obdrží poštou pozvánku k zápisu, u zápisu pak v případě splnění všech zákonných podmínek obdrží originál rozhodnutí o přijetí ke studiu. Nepřijatým uchazečům o studium bude originál rozhodnutí odeslán poštou na kontaktní adresu uchazeče.

Termín zasedání přijímací komise

 • Termín neveřejného zasedání přijímací komise děkana bude upřesněn.

Zápis ke studiu

Zápis do studia je aktem osobního převzetí rozhodnutí o přijetí ke studiu. Předpokladem zápisu ke studiu je, že v den určený pro převzetí rozhodnutí uchazeč prokáže, že má úspěšně ukončené bakalářské studium. Uchazeč je povinen předložit úředně ověřenou kopii bakalářského diplomu. Uchazeči, kteří nejsou absolventy bakalářského programu, ale dlouhého (čtyř- nebo pětiletého magisterského programu), předloží úředně ověřenou kopii magisterského diplomu.

Předběžně plánovaný termín zápisu ke studiu

 • pátek 16. 9. 2016, podrobnosti budou upřesněny v e-přihlášce a písemné pozvánce.

K zápisu si s sebou vezměte

 • svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas,
 • úředně ověřenou kopii diplomu bakalářského studia,
 • je-li bakalářský diplom vydán v zahraničí a nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, musí přijatý uchazeč v den zápisu ke studiu předložit rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání (nostrifikaci diplomu),
 • doporučujeme vzít s sebou i dopis s pozvánkou k zápisu a psací potřeby (studijní oddělení nezapůjčuje).

Plná moc k převzetí rozhodnutí o přijetí ke studiu

K převzetí rozhodnutí a k zápisu do studia je možné zmocnit jinou osobu písemnou plnou mocí opatřenou podpisem zmocnitele. Podpis není nutné ověřovat notářsky.

Plná moc - vzor

Plná moc - vzor

Fotografování pro čipovou kartu studenta

Každý přijatý uchazeč musí být na pracovišti MU vyfotografován pro účel výroby čipového průkazu studenta. Nelze akceptovat vlastní přinesené pasové fotografie! Celoroční fotografování zajišťuje Ústav výpočetní techniky MU, podrobnosti zde.

Nahlížení do materiálů z přijímacího řízení

Uchazeč má dle § 50 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Vyhodnocení testu zpřístupňujeme každému uchazeči přímo v jeho e-přihlášce.

Odvolací řízení

Každý uchazeč má zákonnou možnost požádat o přezkoumání vydaného rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu. Podrobnosti o odvolacím řízení čtěte prosím zde.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří na Pedagogické fakultě je obvykle konán v únoru. Pro tento mimořádný běh není bohužel možno využít žádného celofakultně organizovaného dne otevřených dveří. Dotazy ke studiu prosím směřujte dle charakteru přímo na Katedru fyziky, chemie a odborného vzdělávání nebo na studijní oddělení.

Kontakt

Případné dotazy k procesu přijímacího řízení směřujte prosím na adresu bednarova@ped.muni.cz.

Související odkazy