•  
 
Podmínky pro přijetí ke studiu

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu
na Pedagogické fakultě MU

(účinnost od 1. 11. 2017; předchozí znění zde)

I. Základní podmínky pro přijetí ke studiu
dle § 48 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

 1. Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském nebo v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Splnění podmínky uchazeč dokládá odevzdáním úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení. Je-li maturitní vysvědčení vydáno v zahraničí a nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, musí přijatý uchazeč v den zápisu ke studiu předložit úředně ověřenou kopii rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání vydaného odborem školství příslušného krajského úřadu v ČR.
 2. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu. Splnění podmínky uchazeč dokládá odevzdáním úředně ověřené kopie vysokoškolského diplomu. Je-li vysokoškolský diplom vydán v zahraničí a nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, musí přijatý uchazeč v den zápisu ke studiu předložit úředně ověřenou kopii rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání (nostrifikace diplomu).

II. Další podmínky přijetí ke studiu
dle § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

 1. Podmínkou pro přijetí uchazeče ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu je ověření úrovně obecných studijních předpokladů přijímací zkouškou, a to formou písemného Testu studijních předpokladů (dále též TSP). Za obsah a způsob vyhodnocení TSP odpovídá Masarykova univerzita.
 2. Ve studijních programech a oborech stanovených děkanem může být další podmínkou přijetí ke studiu ověření určitých znalostí, schopností nebo nadání uchazeče, které se zjišťují odbornou nebo talentovou zkouškou. Tato zkouška je součástí přijímací zkoušky.
 3. Podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu je umístění mezi nejlepšími uchazeči v pořadí, které vznikne vyhodnocením všech součástí přijímací zkoušky podle kritérií pro její vyhodnocení.
 4. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, může být ve studijních programech a oborech stanovených děkanem ověření určitých znalostí, schopností nebo nadání uchazeče, které se zjišťují odbornou nebo talentovou zkouškou. Fakulta může stanovit podmínky týkající se příbuznosti studijních oborů.
 5. Další podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, může být hodnocení průběhu příslušného bakalářského studia.
 6. Podmínkou pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je umístění mezi nejlepšími uchazeči v pořadí, které vznikne vyhodnocením přijímací zkoušky a případným započtením hodnocení průběhu příslušného bakalářského studia podle kritérií pro vyhodnocení přijímací zkoušky.
 7. Děkan může prominout přijímací zkoušku uchazeči, který ve stanoveném termínu o prominutí přijímací zkoušky požádá a současně doloží splnění všech předepsaných podmínek pro prominutí přijímací zkoušky. Seznam studijních oborů či kombinací studijních oborů včetně ustanovení podmínek pro prominutí přijímací zkoušky je uveden v informacích o přijímacím řízení.
 8. Děkan může přijmout mimo pořadí uchazeče s podanou přihláškou v přijímacím řízení, který v celoživotním vzdělávání v rámci akreditovaného studijního programu získal nejméně 45 kreditů v akademickém roce předcházejícím akademickému roku zahájení studia nebo nejméně 30 kreditů v předešlém semestru a celkem dosáhl nejméně 60 kreditů, a to za absolvované studijní předměty odpovídající studijním předmětům studijního programu, do něhož podal přihlášku. O přijetí ke studiu z programu CŽV je třeba písemně požádat. Žádost se podává ihned po získání příslušného počtu kreditů na oddělení CŽV, nejpozději však do konce zkouškového období stanoveného harmonogramem akademického roku pro CŽV.
 9. Při přijímání cizinců ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu musí děkan dodržet splnění závazků, které vyplývají z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána. V případě, že se nejedná o studijní program pro cizince v cizím jazyce, může děkan stanovit jako podmínku pro přijetí ke studiu vykonání zkoušky z českého jazyka.
 10. Děkan může přijmout mimo pořadí uchazeče se specifickými nároky, který úspěšně vykoná přijímací zkoušku.
 11. Děkan může přijmout uchazeče, který absolvoval studijní program nebo jeho část nebo studuje jiný studijní program na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí, podle Odlišných podmínek pro přijetí ke studiu na PdF MU podle § 49 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (viz dále článek IV.).
 12. Pro přijímání uchazečů ke studiu v cizojazyčných studijních programech jsou uplatňovány specifické podmínky a kritéria (dostupné z www.ped.muni.cz/en/study/for-international-applicants/conditions-and-criteria).

III. Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky
dle § 49 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

a) Bakalářské a magisterské studijní programy

 1. Vyhodnocení přijímací zkoušky bude provedeno pomocí percentilů. Percentil je vypočtený na základě počtu správných odpovědí v té variantě přijímací zkoušky, kterou uchazeč absolvoval. Percentil vyjadřuje, kolik procent uchazečů podalo nižší nebo stejný výkon.
 2. Celková hodnota výsledku přijímací zkoušky uchazeče bude dána součtem percentilů získaných v jednotlivých částech přijímací zkoušky.
 3. Test studijních předpokladů je ohodnocen maximálně percentilem 100, minimální hodnota percentilu je téměř nulová podle pravidel stanovených rektorem.
 4. Hranice úspěchu u TSP je stanovena na percentil 20. Uchazeči, kteří v TSP dosáhnou precentilové hranice nižší než 20, budou v přijímacím řízení hodnoceni jako neúspěšní.
 5. Odborné a talentové zkoušky z jednoho studijního oboru (pokud jsou děkanem stanoveny) jsou ohodnoceny maximálně percentilem 100, minimální hodnota percentilu je téměř nulová.
 6. V případě odborných a talentových zkoušek může být stanovena hranice úspěchu. Je-li tato hranice u zkoušky stanovena, její hodnota je uvedena v informacích o přijímací zkoušce.
 7. Pořadí uchazečů je dáno seřazením podle součtu příslušných percentilů získaných v jednotlivých částech přijímací zkoušky.

b) Navazující magisterské programy

 1. Vyhodnocení přijímací zkoušky bude provedeno pomocí percentilů. Percentil je vypočtený na základě počtu správných odpovědí v té variantě přijímací zkoušky, kterou uchazeč absolvoval. Percentil vyjadřuje, kolik procent uchazečů podalo nižší nebo stejný výkon.
 2. Celková hodnota výsledku přijímací zkoušky uchazeče bude dána součtem percentilů získaných v jednotlivých částech přijímací zkoušky.
 3. Odborné a talentové zkoušky z jednoho studijního oboru (pokud jsou děkanem stanoveny) jsou ohodnoceny maximálně percentilem 100, minimální hodnota percentilu je téměř nulová.
 4. V případě odborných a talentových zkoušek může být stanovena hranice úspěchu. Je-li tato hranice u zkoušky stanovena, její hodnota je uvedena v informacích o přijímací zkoušce.
 5. Pořadí uchazečů je dáno seřazením podle součtu příslušných percentilů získaných v jednotlivých částech přijímací zkoušky.

IV. Odlišné podmínky pro přijetí ke studiu
dle § 49 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

 1. Možnost využít tyto odlišné podmínky pro přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě MU je určena uchazečům, kteří z vážných důvodů (zdravotních, sociálních nebo jiných) žádají o přijetí ke studiu na PdF MU ve studijním programu a studijním oboru, jehož část dříve absolvovali na MU nebo jiné vysoké škole. Tyto důvody je třeba uvést a doložit.
 2. Přijímací řízení podle § 49 odst. 3 zákona o vysokých školách se zahajuje doručením písemné žádosti o přijetí ke studiu na studijní oddělení fakulty (adresátem tedy není rektor, prorektor, děkan ani proděkan). Žádost musí obsahovat:
  a) ověřenou kopii dokladu o dosavadním studiu (potvrzení o studiu, doklad o absolvovaných předmětech),
  b) název požadovaného studijního programu a studijního oboru či kombinace oborů,
  c) informaci o formě studia, do kterého se uchazeč hlásí (prezenční, kombinovaná),
  d) zdůvodnění žádosti.
 3. Přijímací řízení probíhá bez přijímací zkoušky. Přijetí ke studiu může být limitováno akreditací, realizací požadovaného studia a výukovou kapacitou. Pořadí uchazečů v tomto přijímacím řízení je dáno časovým pořadím podání jejich žádosti.
 4. V případě vyhovění žádosti stanoví termín nástupu ke studiu děkan.

V. Platnost a účinnost

 1. Tyto Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě MU byly schváleny Akademickým senátem PdF MU dne 10. 10. 2017.
 2. Tyto Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě MU nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 11. 2017.

____________________
a. Podle § 49 odst. 3 zákona o vysokých školách může fakulta stanovit odlišné podmínky pro přijetí uchazečů, kteří absolvovali studijní program nebo jeho část nebo studují jiný studijní program na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí.