•  
 
didaktika cizích jazyků

Didaktika cizího jazyka

Doktorský studijní program Specializace v pedagogice se studijním oborem Didaktika cizího jazyka - standardní doba studia 4 roky, forma prezenční i kombinovaná s platností akreditace do 31.7.2022 (rozhodnutí MŠMT ČR ze dne 11. 7. 2014, Č.j.: MSMT/24468/2014)

Předsedkyně Oborové rady pro obor Didaktika cizího jazyka je prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.

Disertační práce

Studium v doktorském studijním programu směřuje k vytvoření disertační práce, jež podle §47 vysokoškolského zákona „prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo k samostatné teoretické a tvůrčí umělecké činnosti“. Jako disertační jsou akceptovány originální vědecké teoretické, metodologické a empirické práce, případně práce, které vhodným způsobem tato pojetí kombinují.

 • Teoretické práce zpracovávají různé teoretické přístupy k problémům z předmětné oblasti, přičemž vyžadují vysoký stupeň abstraktního a analytického myšlení a vhledu.
 • Metodologické práce analyzují (nové) výzkumné přístupy, metody, techniky nástroje a hodnotí jejich přednosti a nedostatky.
 • Empirické práce přinášejí konkrétní zjištění získaná specifickými výzkumnými metodami, přičemž prezentovaná zjištění vždy vyplývají z realizovaného empirického šetření.

Prostřednictvím tohoto předmětu školitel monitoruje a hodnotí zpřesňování projektu disertační práce a posuny v rozpracování disertační práce, a to v návaznosti na předměty Metodologie vědecké práce v pedagogice a Metodologie výzkumu v didaktice cizích jazyků. 

Výzkum didaktiky cizího jazyka

Tento oborově didaktický výzkum se zaměřuje na osvětlování procesů institucionalizovaného učení a vyučování cizího jazyka v jejich vzájemné propojenosti a při zohledňování komplexnosti a složitosti faktorů, které tyto procesy ovlivňují. Hledání odpovědí na konkrétní výzkumné otázky, které spadají do oblasti didaktiky cizího jazyka, si v současnosti vyžaduje úzké spojení s věděním a poznáváním v řadě vědních disciplín. Charakteristickým znakem tohoto výzkumu se tak stává jeho interdisciplinarita, multidisciplinarita, popř. transdisciplinarita.

Aktuální výzkumná témata řešená v disertačních pracích (výběr):

Překlad ve výuce anglického jazyka 

Transfer z českého a anglického jazyka ve výslovnosti němčiny jako druhého cizího jazyka 

Měření rozvoje diskurzivní kompetence v cizojazyčném akademickém psaní v anglickém jazyce 

Motivování k učení se němčině po angličtině 

Příležitosti k rozvíjení autonomie žáka v hodinách anglického jazyka a role přesvědčení učitelů vztahující se k autonomii žáka 

Rozvíjení interkulturní kompetence prostřednictvím výuky psaní v anglickém jazyce 

Přesnost a plynulost řečové produkce ve výuce cizích jazyků: 

CLIL v primárním vzdělávání 

Styly a učení dospělých studentů anglického jazyka a jejich studijní výsledky 

Komunikační strategie úspěšných žáků v řečové dovednosti mluvení 

Kurikulum pro výuku anglického jazyka pro specifické účely

Sebehodnocení ve výuce cizích jazyků

Literární text ve výuce cizích jazyků

Koncept mnohojazyčnosti v současné české škole 

Metody dramatické výchovy a výuka cizích jazyků

Povinnosti během studia

Během standardní doby studia je vyžadováno (a prostřednictvím studijní agendy v Informačním systému MU kontrolováno - viz studijní předměty Odborná orientace v oboru a Příprava disertační práce), aby student absolvoval níže uvedené aktivity směřující k rozvoji jeho akademických dovedností.

1. Účast na povinných seminářích a přednáškách pro doktorské studium, stejně jako na seminářích povinně-volitelných, které si ve svých individuálních studijních plánech zvolil/a dle konkrétního zaměření tématu disertační práce.

2. Publikační činnost (4 příspěvky vycházející z disertační práce, u nichž je doktorand hlavním autorem, z toho minimálně 1 studie v časopise zařazeném v databázích WOS ISI, SCOPUS, ERIH nebo na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice).

3. Aktivní účast na domácích konferencích (2x), aktivní účast na 1 zahraniční konferenci, popř. 1 stáž na zahraničním výzkumném pracovišti min. v rozsahu jednoho týdne.

4. Prokázání znalosti jednoho dalšího cizího jazyka (vedle cizího jazyka zvolené oblasti studia) na úrovni B1 Evropského referenčního rámce pro jazyky.

5. Výuková činnost na základní, střední či vysoké škole (cca. v rozsahu 2-4 hodiny týdně).

6. U doktorandů, jejichž disertační práce je založena na empirickém výzkumu, se předpokládá absolvování klinické praxe v rámci povinně volitelného studijního předmětu Terénní výzkum, v ostatních případech je tato forma klinické praxe důrazně doporučena.

Ukončení studia

Podmínkou úspěšného ukončení studia je (a) absolvování státní doktorské zkoušky (SZŘ MU, čl. 31) a (b) úspěšná obhajoba disertační práce (SZŘ MU, čl. 32). Přihláška ke státní doktorské zkoušce může být podána po splnění všech předepsaných studijních povinností (tj. všechny předměty studijního plánu, kromě PDP8 a OO8) a předložení tezí disertační práce. 

Státní doktorská zkouška

První částí státní doktorské zkoušky je rozprava o tezích disertační práce, na které klade Oborová rada doktorského studijního oboru Didaktika cizího jazyka následující požadavky:

• Teze disertační práce představují výtah podstatných částí připravované disertační práce.

• Teze jsou zpracovány ve struktuře projektu disertační práce, tj. obsahují zpravidla tyto části:

 • vymezení řešené problematiky a základních pojmů;
 • shrnutí dosavadního stavu poznání či řešení;
 • popis výzkumné metodologie;
 • představení vybraných/ předběžných výsledků;
 • formulace pracovních závěrů včetně výhledu na finalizaci disertační práce.

• Rozsah tezí disertační práce: 20-40 normostran, tj. 36000-72000 znaků včetně mezer.

• Teze disertační práce jsou připraveny v souladu s požadavky citační normy APA 

• Teze disertační práce musí být odevzdány před podáním přihlášky ke státní doktorské zkoušce v počtu 10 výtisků ve formátu A4 a kroužkové vazbě. 

• Teze disertační práce jsou psány v jazyce v českém, slovenském, anglickém nebo německém. 

Druhou částí státní doktorské zkoušky je rozprava, při níž jsou ověřovány (1) znalosti a orientace v pedagogice a metodologii pedagogického výzkumu, (2) v lingvistice, (3) v didaktice cizího jazyka a metodologii výzkumu didaktiky cizích jazyků a dále specializované znalosti z oblasti relevantní pro disertační práci. Okruhy pro druhou část státní doktorské zkoušky

Obhajoba disertační práce

Studium v doktorském studijním programu směřuje k vytvoření disertační práce, jež podle §47 vysokoškolského zákona „prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo k samostatné teoretické a tvůrčí umělecké činnosti".

Jako disertační jsou akceptovány originální vědecké teoretické, historicko-srovnávací, metodologické a empirické práce, případně práce, které vhodným způsobem tato pojetí kombinují.

• Teoretické práce zpracovávají různé teoretické přístupy k problémům z předmětné oblasti, přičemž vyžadují vysoký stupeň abstraktního a analytického myšlení a vhledu. 

• Historicko-srovnávací práce zpracovávají různé předmětné oblasti v jejich historických souvislostech v mezioborovém srovnání.

• Metodologické práce analyzují (nové) výzkumné přístupy, metody, techniky nástroje a hodnotí jejich přednosti a nedostatky.

• Empirické práce přinášejí konkrétní zjištění získaná specifickými výzkumnými metodami, přičemž prezentovaná zjištění vždy vyplývají z realizovaného empirického šetření.

Za disertační práci Oborová rada uznává i soubor již uveřejněných nebo do tisku přijatých prací k danému tématu, který student opatří uceleným úvodem do problematiky a komentářem (SZŘ MU, čl. 30, odst. 2).

Předkládá-li student k obhajobě výsledky kolektivní vědecké práce, na níž se autorsky podílel, musí být v práci zřetelně vyznačeny ty její části, které zpracoval student. Tato práce musí rovněž obsahovat prohlášení spoluautorů, potvrzující o označených částí práce autorství studenta a zhodnocující jeho podíl (SZŘ MU, čl. 30, odst. 4, § b a c).

Disertační práce je psána jazyce v českém, slovenském, anglickém nebo německém jazyce. 

V souladu s čl. 30 SZŘ MU klade Oborová rada doktorského studijního oboru Didaktika cizího jazyka na disertační práci následující požadavky:

• Disertační práce je zpracována ve struktuře jejího projektu, tj. obsahuje zpravidla tyto části: 

 • vymezení řešené problematiky a základních pojmů, 
 • shrnutí dosavadního stavu poznání či řešení, 
 • popis výzkumné metodologie (zahrnuje informace o výzkumném postupu, designu, výzkumném souboru a užitých metodách sběru a analýzy dat), 
 • představení výsledků výzkumu,
 • diskuse a interpretace výsledků, formulace závěrů. 

• Vedle těchto jádrových částí obsahuje práce také úvodní strany: prohlášení, obsah, popř. poděkování, a seznam použité literatury, shrnutí ve světovém jazyce, popř. přílohy. 

• Rozsah disertační práce bez příloh: 100–150 normostran, tj. 180000–270000 znaků včetně mezer.

• Disertační práce je připravena v souladu s požadavky citační normy APA 

• Disertační práce se odevzdává v nerozebratelné vazbě v počtu 3 výtisků a elektronicky prostřednictvím IS MU.   

K disertační práci je přikládán autoreferát, (napsaný v českém, slovenském, anglickém nebo německém jazyce), který obsahuje hlavní myšlenky práce, stručné informace o použité metodologii a shrnutí výsledků. Jeho rozsah je 20-40 normostran, tj. 36000-72000 znaků včetně mezer a přikládá se v sešitovém vydání ve formátu A5 v počtu 10 kusů. Součástí autoreferátu je dle SZŘ MU (čl. 32) abstrakt disertační práce, seznam uveřejněných prací uchazeče (typicky generováno z IS MU) i prací přijatých k uveřejnění a odborný životopis.

Členové oborové rady

prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D., PdF MU – předsedkyně
doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D., PdF MU 
doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D., PdF JČU
doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D., PdF MU
doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc., FF ZČU
doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D., PdF MU
doc. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D., PdF MU
prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc., PdF MU
doc. PhDr. Alena Lenochová, CSc., PdF UP
doc. PhDr. Gabriela Lojová, Ph.D., PdF UK Bratislava
doc. PhDr. Jarmila Mothejzíková, CSc., FF UK
doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., Ph.D., PdF MU
doc. PhDr. Renata Povolná, Ph.D., PdF MU
prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., FF Univerzita Pardubice
prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr., FF UP
prof. PhDr. Ludmila Urbanová, CSc., FF MU
prof. Priv.-Doz. PhDr. Lenka Vaňková, Dr., FF OU
doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., PdF MU
doc. PhDr. Eva Vysloužilová, CSc., VŠ sociálně správní, Havířov
doc. PhDr. Pavla Zajícová, Ph.D., FF OU
prof. PhDr. Iva Zündorf, Ph.D., FF MU