Organizační pokyny k předmětům Učitelské praxe 1, 2 a 3

Pokyny jsou pro všechny tři praxe stejné, pouze u Učitelské praxe 1 absolvujte test,
kterým prověříte, zda jste dostatečně informováni o způsobu, jakým se máte registrovat na praxi (test bude dostupný začátkem semestru). U dalších praxí již test neděláte.

Kde lze praxi vykonat

 • Praxe je třeba vykonat na některé ze škol v České republice, přičemž alespoň jednu ze tří učitelských praxí (Učitelská praxe 1, 2, 3) je třeba absolvovat ve škole v Brně.
 • Praxi je možné vykonat také v zahraničí v rámci studijního pobytu (typicky ERASMUS) nebo v rámci stáže, pakliže se bude podoba praxe na zahraniční instituci blížit požadavkům na praxi v rámci daného předmětu (především jde o počet hodin). Požadavky k jednotlivým předmětům jsou popsány v “POKYNECH k obsahu praxí”. Absolvování praxe v zahraničí je nezbytné dopředu domluvit s vyučujícím/vyučující předmětu v případě s Učitelské praxe 1 je to vyučující Katedry pedagogiky, v případě Učitelské praxe 2 a 3 je to vyučující oborové katedry (vizte sylaby předmětů).
 • Studující ze Slovenské republiky mohou praxi vykonávat pouze na školách na území České republiky. Vzhledem k tomu, že úředním jazykem je v českých školách čeština, mohou studující vyučovat pouze v českém jazyce.
 • Učitelská praxe 1
  • Pokud studujete obor, který vás profiluje pro práci na ZŠ, musíte praxi vykonat na klasické ZŠ.
  • Pokud studujete obor, který vás profiluje pro práci na SŠ, musíte praxi vykonat na klasické SŠ.
  • Pokud studujete obor, který vás profiluje pro práci na ZŠ i SŠ, musíte praxi vykonat na klasické ZŠ.
  • Studující galerijní pedagogiky vykonávají UP1 v relevantní instituci, např. v galerii, ve volnočasové centrum, na ZUŠ apod.
 • Učitelská praxe 2 a Učitelská praxe 3
  • Vykonávejte praxi na klasické základní či klasické střední škole (v souladu s Vaší oborovou profilací). Po souhlasu vyučujícího/vyučující z Vaší oborové katedry můžete praktikovat také v jiném relevantním zařízení (např. studující učitelství přírodopisu pro ZŠ na Lipce, studující učitelství pro ZŠ na nižším gymnáziu, aj.). Tuto možnost lze využít 1x během studia, v rámci UP2 nebo UP3.
  • Pokud je Vaše studium určené souběžně pro ZŠ i SŠ, je na Vás, zda budete vykonávat praxi na klasické ZŠ či na SŠ (či v případě studujících VV a HV na ZUŠ/SUŠ) – alespoň jednou za studium však musíte praxi na klasické SŠ absolvovat, tj. v rámci UP2 nebo UP3.
  • Pokud se profilujete na učitelství jazyků, můžete praxi vykonat také na jazykové škole. Tuto možnost lze využít 1x během studia, v rámci UP2 nebo UP3.
  • Studující galerijní pedagogiky vykonávají UP2 a UP3 dle pokynů své oborové katedry.

Informace o výběru a registraci školy, na níž budete praxi vykonávat

Studující je povinen/povinna přihlásit (tedy registrovat) školu, na které bude praxi vykonávat do IS. V případě, že nebudete na praxi řádně zapsáni, praxe vám nebude uznána. Studující může zvolit při přihlašování na praxi tyto tři možnosti:

 • zvolit jedno nebo dvě témata z rozpisu Fakultní školy v IS;
 • založit jedno téma v rozpisu Školy dle vlastního výběru v IS;
 • zapsat si jedno téma z rozpisu Fakultní školy a současně jedno téma založit v rozpisu Školy dle vlastního výběru.

Potvrzení o tom, že je vaše přihlášení v pořádku, získáte prostřednictvím e-mailu, který vám bude doručen z IS. Teprve potom je vaše přihlášení platné.

Není přípustné provádět dvojí registraci, tzv. „pro jistotu“. Tímto způsobem by bylo zablokováno místo pro další studující a mohlo by dojít k chybnému zaslání dokumentace na školy. Za takové pochybení nese studující odpovědnost.

Po zahájení praxe lze změnit školu pouze ve výjimečných případech, a to na základě oboustranné dohody s administrátorkou praxí Denisou Foltovou, DiS., tel: 54949 3724 .

Registrace vámi vybrané školy do IS MUNI je nutná. Umožňuje kontrolu studujícího v průběhu praxe a je podmínkou pro vyplácení odměny provázejícímu učiteli/učitelce ze strany PED MUNI. PED MUNI nemůže nést zodpovědnost za studujícího na praxi v případě, že školu, na níž praktikuje, do IS MUNI nezaregistruje.

Postup při registraci fakultní školy:

 • Vyberte si školu z nabídky fakultních škol, s nimiž PED MUNI při přípravě budoucích učitelů/učitelek spolupracuje a které jsou na vaši praxi dobře připraveny. Řada výborných škol, která by přítomnost studentů/studentek na praxi přivítala, zůstává neobsazena mnohdy jen kvůli větší vzdálenosti od fakulty. Není ale lepší praktikovat ve škole, kde se vám chtějí učitelé/učitelky věnovat a kde získáte neocenitelné zkušenosti?
 • V případě, že se předmět vaší aprobace/studijní obor na první zaregistrované škole nevyučuje či není nabízen studujícím na praxi, můžete se zaregistrovat na dvě fakultní školy.
 • Proveďte registraci podle návodu

Postup při registraci školy dle vlastního výběru

 • V případě, že váš obor je v nabídce fakultních škol již obsazen, můžete si zaregistrovat školu „dle vlastního výběru“, a to i mimo Brno.
 • Dříve, než si zaregistrujete školu „dle vlastního výběru“, jste povinni domluvit se s ředitelem/ředitelkou příslušné školy i konkrétním provázejícím učitelem/učitelkou a předložit jim potřebné informace o praxi, které naleznete na webu Katedry pedagogiky. Registrace školy „dle vlastního výběru“ bez předchozí domluvy s ředitelem/ředitelkou školy není přípustná!
 • Při registraci je potřeba dodržet správný postup, jinak vám nebude doručen potvrzovací mail a vaše registrace bude neplatná. Platný postup:a) Vyplňte u názvu školy právě a pouze tyto údaje: druh školy (ZŠ, SŠ, G), ulice,
  číslo popisné, město. Příklad: ZŠ, U školy 386, Pozořice. Jedná-li se o obec, v
  níž nejsou ulice, pak uvádějte pouze druh školy, obec, číslo popisné.
  b) Při registraci je třeba uvést oficiální webovou adresu školy, jméno
  provázejícího učitele/učitelky, e-mail provázejícího učitele/učitelky a zkratku předmětu/ů, zekterého/kterých praktikujete (např. http://www.zspozorice.cz, Mgr. Petr Novák, novak@gmail.com, ČJ)
 • Proveďte registraci podle návodu

Organizační pokyny k samotnému průběhu praxe

 • Na praxi nastupte ve čtvrtek (v prvním týdnu praxe) v 7:45 (kancelář školy), pokud se ve škole nedomluvíte jinak.
 • V případě, že praktikujete na škole „dle vlastního výběru“ do dvou týdnů od začátku praxe prosím ověřte u ředitele/ředitelky školy (případně u provázejícího učitele/učitelky), zda se mu dostala do rukou dokumentace k praxi, která byla PED MUNI rozesílána již před vaším nástupem na školu. V případě, že tomu tak není, kontaktujte co nejdříve paní Foltovou.
 • Na praxi choďte řádně ty dny v týdnu, na nichž jste se domluvili s ředitelem školy a provázejícím učitelem – v rámci Učitelské praxe 1 a 2 se u většiny z vás bude jednat o čtvrtek a pátek, v rámci Učitelské praxe 3 potom o každý den po dobu čtyř týdnů.
 • Případnou absenci (z důvodu nemoci apod.) neodkladně osobně oznamte řediteli/ředitelce školy nebo pověřenému pracovníkovi/pracovnici.
 • Plňte úkoly zadané ředitelem/ředitelkou školy či jím pověřeným učitelem/učitelkou.