Organizační pokyny k předmětům Učitelské praxe 1, 2 a 3

Pokyny jsou pro všechny tři praxe stejné, pouze u Učitelské praxe 1 absolvujte test,
kterým prověříte, zda jste dostatečně informováni o způsobu, jakým se máte registrovat na praxi (test bude dostupný začátkem semestru). U dalších praxí již test neděláte.

Kde lze praxi vykonat

 • Praxe je třeba vykonat na některé ze škol v České republice, přičemž alespoň jednu ze tří učitelských praxí (Učitelská praxe 1, 2, 3) je třeba absolvovat ve škole v Brně.
 • Praxi je možné vykonat také v zahraničí v rámci studijního pobytu (typicky ERASMUS) nebo v rámci stáže, pakliže se bude podoba praxe na zahraniční instituci blížit požadavkům na praxi v rámci daného předmětu (především jde o počet hodin). Požadavky k jednotlivým předmětům jsou popsány v “POKYNECH k obsahu praxí”. Absolvování praxe v zahraničí je nezbytné dopředu domluvit s vyučujícím předmětu v případě s Učitelské praxe 1 je to vyučující katedry pedagogiky, v případě Učitelské praxe 2 a 3 je to vyučující oborové katedry (vizte sylaby předmětů).
 • Studenti ze Slovenské republiky mohou praxi vykonávat pouze na školách na území České republiky. Vzhledem k tomu, že úředním jazykem je v českých školách čeština, mohou studenti vyučovat pouze v českém jazyce.
 • Učitelská praxe 1
  • Pokud studujete obor, který vás profiluje pro práci na ZŠ, musíte praxi vykonat na klasické ZŠ.
  • Pokud studujete obor, který vás profiluje pro práci na SŠ, musíte praxi vykonat na klasické SŠ.
  • Pokud studujete obor, který vás profiluje pro práci na ZŠ i SŠ, musíte praxi vykonat na klasické ZŠ.
  • Studenti galerijní pedagogiky vykonávají UP1 v relevantní instituci, např. v galerii, ve volnočasové centrum, na ZUŠ apod.
 • Učitelská praxe 2 a Učitelská praxe 3
  • Vykonávejte praxi na klasické základní či klasické střední škole (v souladu s Vaší oborovou profilací). Po souhlasu vyučujícího z Vaší oborové katedry můžete praktikovat také v jiném relevantním zařízení (např. studenti učitelství přírodopisu pro ZŠ na Lipce, studenti učitelství pro ZŠ na nižším gymnáziu, aj.). Tuto možnost lze využít 1x během studia, v rámci UP2 nebo UP3.
  • Pokud je Vaše studium určené souběžně pro ZŠ i SŠ, je na Vás, zda budete vykonávat praxi na klasické ZŠ či na SŠ (či v případě studentů VV a HV na ZUŠ/SUŠ) – alespoň jednou za studium však musíte praxi na klasické SŠ absolvovat, tj. v rámci UP2 nebo UP3.
  • Pokud se profilujete na učitelství jazyků, můžete praxi vykonat také na jazykové škole. Tuto možnost lze využít 1x během studia, v rámci UP2 nebo UP3.
  • Studenti galerijní pedagogiky vykonávají UP2 a UP3 dle pokynů své oborové katedry.

Informace o výběru a registraci školy, na níž budete praxi vykonávat

Student je povinen přihlásit (tedy registrovat) školu, na které bude praxi vykonávat do IS. V případě, že nebudete na praxi řádně zapsáni, praxe vám nebude uznána. Student může zvolit při přihlašování na praxi tyto tři možnosti:

 • zvolit jedno nebo dvě témata z rozpisu Fakultní školy v IS;
 • založit jedno téma v rozpisu Školy dle vlastního výběru v IS;
 • zapsat si jedno téma z rozpisu Fakultní školy a současně jedno téma založit v rozpisu Školy dle vlastního výběru.

Potvrzení o tom, že je vaše přihlášení v pořádku, získáte prostřednictvím e-mailu, který vám bude doručen z IS. Teprve potom je vaše přihlášení platné.

Není přípustné provádět dvojí registraci, tzv. „pro jistotu“. Tímto způsobem by bylo zablokováno místo pro další studenty a mohlo by dojít k chybnému zaslání dokumentace na školy. Za takové pochybení nese student odpovědnost.

Po zahájení praxe lze změnit školu pouze ve výjimečných případech, a to na základě oboustranné dohody s administrátorkou praxí Denisou Foltovou, DiS., tel: 54949 3724 .

Registrace vámi vybrané školy do IS MUNI je nutná. Umožňuje kontrolu studenta v průběhu praxe a je podmínkou pro vyplácení odměny provázejícímu učiteli ze strany PdF MU. PdF MU nemůže nést zodpovědnost za studenta na praxi v případě, že školu, na níž praktikuje, do IS MUNI nezaregistruje.

Postup při registraci fakultní školy:

 • Vyberte si školu z nabídky fakultních škol, s nimiž PdF MU při přípravě budoucích učitelů spolupracuje a které jsou na vaši praxi dobře připraveny. Řada výborných škol, která by přítomnost studentů na praxi přivítala, zůstává neobsazena mnohdy jen kvůli větší vzdálenosti od fakulty. Není ale lepší praktikovat ve škole, kde se vám chtějí učitelé věnovat a kde získáte neocenitelné zkušenosti?
 • V případě, že se předmět vaší aprobace/studijní obor na první zaregistrované škole nevyučuje či není nabízen studentům na praxi, můžete se zaregistrovat na dvě fakultní školy.
 • Proveďte registraci podle návodu

Postup při registraci školy dle vlastního výběru

 • V případě, že váš obor je v nabídce fakultních škol již obsazen, můžete si zaregistrovat školu „dle vlastního výběru“, a to i mimo Brno.
 • Dříve, než si zaregistrujete školu „dle vlastního výběru“, jste povinni domluvit se s ředitelem příslušné školy i konkrétním provázejícím učitelem a předložit jim potřebné informace o praxi, které naleznete na webu katedry pedagogiky. Registrace školy „dle vlastního výběru“ bez předchozí domluvy s ředitelem školy není přípustná!
 • Při registraci je potřeba dodržet správný postup, jinak vám nebude doručen potvrzovací mail a vaše registrace bude neplatná. Platný postup:a) Vyplňte u názvu školy právě a pouze tyto údaje: druh školy (ZŠ, SŠ, G), ulice,
  číslo popisné, město. Příklad: ZŠ, U školy 386, Pozořice. Jedná-li se o obec, v
  níž nejsou ulice, pak uvádějte pouze druh školy, obec, číslo popisné.
  b) Při registraci je třeba uvést oficiální webovou adresu školy, jméno
  provázejícího učitele, e-mail provázejícího učitele a zkratku předmětu/ů, zekterého/kterých praktikujete (např. http://www.zspozorice.cz, Mgr. Petr Novák, novak@gmail.com, ČJ)
 • Proveďte registraci podle návodu

Organizační pokyny k samotnému průběhu praxe

 • Na praxi nastupte ve čtvrtek (v prvním týdnu praxe) v 7:45 (kancelář školy), pokud se ve škole nedomluvíte jinak.
 • V případě, že praktikujete na škole „dle vlastního výběru“ do dvou týdnů od začátku praxe prosím ověřte u ředitele školy (případně u provázejícího učitele), zda se mu dostala do rukou dokumentace k praxi, která byla PdF MU rozesílána již před vaším nástupem na školu. V případě, že tomu tak není, kontaktujte co nejdříve paní Foltovou.
 • Na praxi choďte řádně ty dny v týdnu, na nichž jste se domluvili s ředitelem školy a provázejícím učitelem – v rámci Učitelské praxe 1 a 2 se u většiny z vás bude jednat o čtvrtek a pátek, v rámci Učitelské praxe 3 potom o každý den po dobu čtyř týdnů.
 • Případnou absenci (z důvodu nemoci apod.) neodkladně osobně oznamte řediteli školy nebo pověřenému pracovníkovi.
 • Plňte úkoly zadané ředitelem školy či jím pověřeným učitelem.