Program podpory zdraví, zdravého životního stylu a prevence kouření pro mladší školní věk (7-11 let).

VÝSLEDKY VÝZKUMU

Program podpory zdraví a prevence kouření, Pedagogická a Lékařská fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Liga proti rakovině Praha, projekt podpory zdraví PPZ č. 9549 MZČR 2006, projekt podpory zdraví PPZ č. 9745 MZČR 2007, výzkumný záměr Pedagogické fakulty MU Škola a zdraví 21. (MSM0021622421), 2005-2010.

Odborní garanti: Prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc.

             PhDr. Mgr. Iva Žaloudíková, Ph.D.

 

                                                                                      MUDr. Gabriela Černohousová

                                                                                      Mgr. Svatava Přidalová

                                                                                     PhDr. Jaroslav Řezáč, CSc.

     Mgr. Irena Rotreklová

            MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.  

                            Doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.

 

kontakt: hruba@med.muni.cz  telefon.:  549 49 40 68

                          zaloudikova@ped.muni.cz telefon.:   549 49 66 88

 

 

     

 První třída   pilotní studie (12 škol v Brně a FM) leden - červen 2005

  ověřovací studie  (50 škol v ČR)  leden - září 2006 

 Druhá třída

  pilotní studie  leden - červen 2006

  ověřovací studie leden - září 2007

 Třetí třída

  pilotní studie leden - červen 2007

 ověřovací studie leden - září 2008

 Čtvrtá třída

 pilotní studie leden - červen 2008

 ověřovací studie leden - září 2009

 Pátá třída

  pilotní studie leden - červen 2009

  ověřovací studie  leden - září 2010

 

 

  

 

             

Obsah programu

Pro děti

Pro učitele

Pro rodiče

 O programu

Zkušenosti

Aktuální mapa webu

 

Celostátní diseminace programu

 

 

(c) Jaroslav Řezáč 2005

aktualizace: srpen 2011

 

Úvodem


„Kouření je návykovou formou chování, která se dá podle všech zjištění obtížněji zvrátit než např. alkoholismus či drogová závislost.“
L. T. Kozlowski

„Nikotin je – přinejmenším dočasně – efektivním způsobem zvládání problémů každodenního života.“
S. E. Taylor

„Kdo začne v mládí kouřit, má 70% naději, že bude kuřákem nadosmrti. Jedna cigareta stojí kuřáka v průměru 5-15 minut života.“
E. P. Eckhol

Kouření patří mezi nejrozšířenější toxikománie s velkou závislostí na nikotinu, který má mimo krátkodobou stimulaci pozornosti, celkově depresivní vliv na centrální nervový systém. Kouření slouží často jako úvodní druh závislosti vedoucí k dalším formám závislostí – alkohol, drogy. Důvody proč lidé kouří jsou multifaktoriální – fyziologické, psychické, sociální. To je také důvodem, proč je odvykání kouření velmi problematické. Většina kuřáků začala kouřit už v dětském věku nebo v dospívání. Kouření je považováno za hlavní rizikový faktor vzniku kardiovaskulárních onemocnění, respiračních chorob, zhoubných nádorů a podílí se i na předčasných úmrtích. Až 30% úmrtí na rakovinu je způsobeno kouřením. Liga proti rakovině v České republice se přihlásila ke světovému programu proti kouření a snahám Mezinárodní zdravotnické organizace (WHO) a Mezinárodní unie proti rakovině (UICC) o omezení kouření, snížení počtu kuřáků a ochraně nekuřáků a stimuluje vznik nových programů podporujících zdraví a prevenci kouření určených pro širokou oblast školní mládeže. Právě prevence je nejefektivnější formou působení a předcházení vzniku závažných zdravotních problémů člověka v dospělosti. Je obecným zjištěním, že odvykání kouření je obzvláště těžké. Nejlepší formou zabránění tomu, aby se kouření nemuselo odvykat, je předcházet jeho vzniku. Má-li být tato prevence účinná, měla by začít co nejdříve, v předškolním a mladším školním věku. Dalším předpokladem je zaměření prevence tak, aby byla přiměřená věku, tomu, co se děje ve vývoji, v psychické i fyzické stránce osobnosti jedince. Rodiče a kamarádi hrají důležitou roli při tvorbě představy mladých lidí o tom, jaký by měl být ideál muže, ženy, otce, matky. Toto sociální ovlivňování je zaměřeno v prvé řadě na děti z rodin, kde se kouří. Je však nutné zvolit nenásilnou formu, nikoli odsouzení kuřáků, ale pomoci v obtížné situaci. Pochopení, že nejde jen o prevenci kouření, ale i o tvorbu zdravého životního stylu. Jde o to, aby se děti a mladí lidé naučili získat v co nejranějším věku dovednosti, které by jim umožňovaly zvládat zátěžové situace (dovednosti potřebné pro život, Botwin 2000) , pomoci mladým lidem zvýšit a potvrdit jejich sebehodnocení a posílit jejich přesvědčení, že jsou schopni zátěžové situace zvládnout (vnímaná osobní zdatnost). Důležité je seznamování dětí a mladistvých s negativními vlivy kouření na zdraví, tzn. ovlivňování představ dítěte o kouření, jeho znalostí, postojů a přesvědčení (kognitivní, poznávací sféra), ale i ovlivňování chování v každodenních činnostech dětí směrem ke zdravému způsobu života (behaviorální sféra).