Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Navazující magisterské studium - přijímací zkouška

Podmínkou pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program je umístění mezi nejlepšími uchazeči v pořadí, které vznikne vyhodnocením ústní (písemné) zkoušky a vyhodnocením předpokladů (talentu) pro studium výtvarné výchovy v magisterském programu. Pořadí všech uchazečů bude stanoveno pomocí bodového hodnocení a celková hodnota (max. 100) bude dána součtem bodů získaných ze zkoušky  vědomostí a posouzení míry talentu.

Bakaláři studijního programu katedry VV,  kteří podali přihlášku do navazujícího magisterského studia, prokáží úroveň svých vědomostí ústní (písemnou) zkouškou, která je součástí závěrečné státní zkoušky. Její výsledek bude směrodatný i pro bodové ohodnocení a sestavení pořadí úspěšnosti v  přijímacím řízení do navazujícího magisterského studia

Talent uchazeče se posoudí na základě předloženého portfolia, které musí obsahovat:

-          základní biografické údaje

-      přehled dosavadní činnosti v dotčené zájmové oblasti (výstavy, realizace, publikace, vedení dílen a kurzů, účast na sympoziích, studijní cesty atp.)

-          výběrovou obrazovou dokumentaci  vlastní tvorby s popiskami (název, technika, rozměry, rok vzniku).

Portfolio odevzdá uchazeč vedoucímu katedry nejpozději do 30. dubna šestého semestru bakalářského studia.Portfolio zůstává majetkem studenta, který jej obdrží zpět v den závěrečné zkoušky.

 Posouzení úrovně vědomostí a talentu uchazečů za účelem sestavení pořadí jejích úspěšnosti proběhne v předstihu (portfolio) nebo paralelně (vědomosti) se státní závěrečnou zkouškou.

 Zvláštní termín  přijímací zkoušky pro absolventy bakalářského studia na katedře Výtvarné výchovy tudíž nebude vypisován !

Uchazeči, kteří neabsolvuji v daném akademickém roce bakalářskou státní závěrečnou zkoušku na katedře VV, budou pozvání k vykonání přijímací zkoušky, při níž se podrobí  zkoušce vědomostí a posouzení míry talentu na základě předložených domácích prací (portfolio).

Mapa stránekHomepage >   Studium >   Být magistrem (Mgr.)