Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Navazující magisterské studium

Obory (dvouleté učitelské magisterské studium):

VI2S Vizuální tvorba
VV2S Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ a SŠ
VV2 Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ
GAL2S Galerijní pedagogika a zprostředkování umění
SVV2S Speciální výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

Absolventky a absolventi katedry výtvarné výchovy se úspěšně uplatňují nejen v učitelské profesi na základních a středních školách, ale také v různých typech dalších vzdělávacích a výchovných zařízení, jako jsou například volnočasové centra, základní umělecké školy, kulturní střediska či soukromé školy. Mnozí našli uplatnění v řadě dalších souvisejících profesí – jedná se například o lektorská i kurátorská místa v galeriích, o práci v grafických studiích, v redakcích, o tvorbu v oblasti scénografie nebo fotografie. Někteří absolventi se věnují volné umělecké tvorbě. Pluralitní šíři uplatnění v zajímavých tvůrčích profesích považujeme za důkaz, že odborná příprava na katedře je dobrým základem nejen pro ryze učitelské profese, ale i pro širší uplatnění ve výtvarných i dalších oborech. 

Katedra má rovněž akreditaci doktorského studijního programu.

Základní informace k přijímacímu řízení do navazujícího magisterského studia:

Podmínkou pro přijetí ke studiu je úspěšné absolvování přijímacího řízení, v němž uchazečky a uchazeči prokáží úroveň svých vědomostí (ústní/písemná zkouška) a svých oborových předpokladů (talentu). Výtvarné předpoklady se posuzují na základě předloženého portfolia, které musí obsahovat základní biografické údaje, přehled hlavních oborových aktivit a výběrovou obrazovou dokumentaci vlastní tvorby. Portfolio (formát A4 nebo A3) odevzdají uchazečky a uchazeči na sekretariát KVV nejpozději do 30. dubna v šestém semestru bakalářského studia. Zpět je obdrží v den závěrečné zkoušky.

Termín přijímací zkoušky je současně termínem státní závěrečné zkoušky bakalářského studia oboru výtvarná výchova a je obvykle stanoven studijním oddělením do období na přelomu května a června. Zvláštní termín  přijímací zkoušky pro absolventy bakalářského studia na katedře výtvarné výchovy tudíž není vypisován.

Uchazeči, kteří neabsolvuji v daném akademickém roce bakalářskou státní závěrečnou zkoušku na KVV PdF MU, budou pozváni k vykonání přijímací zkoušky, při níž se podrobí  zkoušce vědomostí a posouzení míry talentu na základě předložených domácích prací (portfolio). K přijímací zkoušce tedy musí přinést portfolio (formát A4 nebo A3).

Podrobné informace a závazné pokyny studijního oddělení k přijímacímu řízení do navazujícího magisterského studia jsou na internetových stránkách Pedagogické fakulty MU v oddíle „Studium“ v části „Pro uchazeče“ pod tímto odkazem:

http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium/prijimaci-rizeni/prijimaci-rizeni-pro-navazujici-mgr-studium

Upřesňující detailní informace s uvedením tematických okruhů k oborové přijímací zkoušce jsou uvedeny v „Dokumentech ke stažení“ v souboru „Navazující magisterské studium – přijímací zkouška“.

Mapa stránekHomepage >   Studium >   Být magistrem (Mgr.)