Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Information : English   Deutsch 

Informace o doktorském studijním programu:

Specializace v pedagogice / Výtvarná výchova

Studium je určeno obsolventům vysokoškolského studia výtvarné výchovy nebo oborů příbuzných. Je přípravou pro samostatnou vědeckovýzkumnou a teoretickou práci ve výtvarné pedagogice. Specializace  studovaná na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty MU v Brně je zaměřena na socializaci výtvarného umění. Zahrnuje problémy interpretace výtvarných děl, formy komunikace umění a veřejnosti, otázky využití různých informačních médií, muzejní pedagogiku a další oblasti.  Standardní doba studia je 3 roky. Individuální studijní je zaměřen k filosofii 20.století,, psychologii a filozofie umění, estetice a teorie výtvarné výchovy. Součásti studia je zkouška z odborné angličtiny, příp. jiného světového jazyka. Studium je založeno převážně na individuální přípravě, požadavky specifikuje každý examinátor zvlášť. Studium je ukončeno státní zkouškou a obhajobou disertační práce.

Doktorské studium

Přijímací zkouška 

Podmínky přijetí ke studiu

(1)   Řádné ukončení studia v magisterském studijním programu příslušného nebo příbuzného oboru. Tuto podmínku musí uchazeč splnit nejpozději k datu zápisu do studia v doktorském studijním programu.

(2)   Předložení tezí projektu předpokládané doktorské disertační práce a jeho úspěšná obhajoba před přijímací komisí. Součástí projektu je i návrh na školitele a jeho písemný souhlas s touto funkcí.

(3)   Úspěšně složená orientační  zkouška z příslušného oboru a z jednoho světového jazyka, tj. z angličtiny, případně němčiny, či francouzštiny nebo ruštiny. 

Přihlášky jsou k vyzvednutí na oddělení výzkumu a vývoje PdF MU nebo ke stažení z webové stránky fakulty. V přihlášce musí být vyznačena forma studia, tj.  prezenční studium nebo kombinované studium  a obor studia (viz informace o studijních programech a oborech).Vyplněné přihlášky, krátký životopis, opis diplomu a vysvědčení.

Ke studiu je možno se přihlásit i elektronicky. Aktuální informace jsou na internetové adrese http://is.muni.cz/prihlaska

Zprávy o průběhu doktorského studia:
2002-2003      2003-2004      2004-2005      2005-2006       2006-2007      2008

Mapa stránekHomepage >   Studium >   Být doktorem (Ph.D.)

e-galerie
ZÓNA