Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky

Standardní doba studia je 4 roky, forma studia prezenční i kombinovaná

Konzultace ohledně možných témat disertačních prací a potenciálních školitelů poskytuje
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.

Cíle programu

Studium je přípravou pro samostatnou vědeckovýzkumnou a teoretickou práci ve výtvarné pedagogice. Specializace studovaná na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity je zaměřena na socializaci výtvarného umění. Zahrnuje problémy interpretace výtvarných děl, formy komunikace umění a veřejnosti, otázky využití různých informačních médií, muzejní pedagogiku a další oblasti.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studia je teoretikem, který zpracovává aktuální podněty, neustále rozšiřuje svoje dovednosti a znalosti tvůrčím potenciálem objevuje pro obor nová výzkumná pole a je schopen aktivně zprostředkovat teoretickou reflexi pro praxi. Absolventi studia se úspěšně uplatňují na vysokých školách (např. MU, FUD UJEP Ústí n. Labem, PdF UK Bratislava, PdF OU Ostrava), v různých vzdělávacích zařízeních i ve výstavních institucích (např. Galerie mladých Brno, Moravská galerie v Brně). Podstatnou kompetencí je schopnost tvůrčí práce, aktivní zprostředkování umění, ale i reflexe vlastní umělecké tvorby. Cílem studia je rozšířit odbornou personální základnu o pedagogy teoretiky, kteří budou rozvíjet a nově vytvářet teoretické zázemí oboru. Současně je doktorské studium prostorem pro organizaci konferencí, tvorbu oborové literatury, realizaci výzkumu a inovací. 

Přijímací zkouška

Vstupní požadavky: Řádné ukončení studia v magisterském studijním programu příslušného nebo příbuzného oboru (zejména dějiny umění, teorie umění, výtvarná umění). Tuto podmínku musí uchazeč splnit nejpozději k datu zápisu do studia v doktorském studijním programu. (2) Předložení návrhu projektu předpokládané dizertační práce a jeho úspěšná obhajoba před přijímací komisí. Součástí projektu je návrh na školitele a potvrzení jeho souhlasu podpisem. Navrhovaný dizertační projekt je koncipován jako výzkumný úkol zaměřený na dosud pouze částečně nebo zcela neprozkoumaná témata, která jsou aktuální v kontextu diskurzu v oborech teorie výtvarné galerijní pedagogiky vedeného na mezinárodní úrovni (3) Úspěšně složená přijímací zkouška (konaná zpravidla ve dvou termínech v průběhu jednoho akademického roku), která je tematicky zaměřena na otázky z oboru teorie výtvarné pedagogiky a z dějin umění 20. století, dále na prověření znalosti jednoho světového jazyka, dle výběru z angličtiny, němčiny, francouzštiny nebo ruštiny.

Kritéria hodnocení: Každá část přijímací zkoušky (rozprava nad projektem předpokládané doktorské disertační práce, odborná rozprava z oboru a zkouška ze světového jazyka) se hodnotí slovy: „uspěl(a), nebo neuspěl(a)". Na základě dílčích hodnocení se stanovuje celkový výsledek přijímací zkoušky, a to slovy: „uspěl(a), nebo neuspěl(a)". Jestliže uchazeč neuspěl z kterékoli části zkoušky, je jeho celkové hodnocení přijímací zkoušky „neuspěl(a)". U uchazečů hodnocených „uspěl(a)" stanoví komise pořadí na základě úrovně odborné rozpravy nad projektem předpokládané doktorské disertační práce. O přijetí uchazeče ke studiu v doktorském studijním programu rozhoduje děkan fakulty.

Termín podání přihlášek: 1. 2. – 30. 4. příslušného akademického roku pro zahájení studia od podzimního semestru
Přihlášku ke studiu lze podat pouze elektronicky přes IS MU.
Před podáním přihlášky doporučujeme požádat o konzultaci na katedře.
Součástí e-přihlášky je název tématu česky i anglicky a jméno školitele.

Náležitosti přihlášky k přijímacímu řízení, které je nutno zaslat v listinné podobě na Oddělení vědy, výzkumu a vnějších vztahů PdF MU (Mgr. Haně Florkové – florkova@ped.muni.cz) nejpozději do 30. 4. příslušného akademického roku:
a) úředně ověřené kopie dokladů o studiu v magisterském studijním programu (magisterský diplom, vysvědčení o státní magisterské zkoušce, popř. dodatek k diplomu) - platí pro absolventy z jiných vysokých škol než je MU a pro absolventy MU před 1. lednem 1999,
b) prostá kopie dokladů o studiu v magisterském studijním programu (magisterský diplom, vysvědčení o státní magisterské zkoušce, popř. dodatek k diplomu) – platí pro absolventy MU, kteří studovali jiné fakulty než PdF a ukončili studium po 1. lednu 1999. Absolventi PdF MU po 1. lednu 1999 nemusí doklad o studiu v magisterské studijním programu dokládat. Ti, kteří aktuálně končí magisterské studium, dodají v případě přijetí doklad o složení státní zkoušky a obhájení diplomové práce nejpozději k zápisu,
c) životopis,
d) přehled odborné činnosti uchazeče v oboru příslušného doktorského programu, seznam případných uveřejněných výsledků resp. výsledků přijatých k uveřejnění,
e) projekt disertační práce (s písemným souhlasem navrhovaného školitele s předloženým projektem disertační práce i s touto funkcí, s uvedením instituce, na které působí),
f) doklad o případné pedagogické praxi,
g) doplňující údaje: specifikace cizího jazyka u přijímací zkoušky.

Informace o studiu

Obecné informace o doktorském studiu jsou dostupné na webu PdF MU: ZDE

Průvodce doktorským studiem: ZDE

Formuláře, žádosti a oznámení: ZDE

Povinné odborné výkony v průběhu doktorského studia na KVV PdF MU: ZDE

Mapa stránekHomepage >   Studium >   Doktorské studium (Ph.D.)

e-galerie
Jiří David / Dva muži viděli liškuGalerie Pitevna / od 25. 2. do 26. 6. 2020 / www.fotomisad.cz