Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

blog

Sir Ken Robinson

 
Sir Ken Robinson

Do Schools Kill Creativity?