Časopis Komenský

Zrakovou vadou či zrakovým postižením trpí více než dvě třetiny populace ČR. Každé snížení zrakových funkcí má výrazný vliv na kvalitu života konkrétního člověka. U dětí, které svůj zrak používají k učení a poznávání okolního světa, toto pravidlo platí dvojnásobně. Snížení zrakových funkcí způsobuje vznik omezení a bariér v procesu učení, a proto by učitelé základní školy měli mít základní přehled o zrakových vadách i představu o vhodném přístupu k dítěti, které zrakovou vadou trpí. Právě učitelé totiž tráví s dětmi čas v době, kdy je jejich zrak namáhán nejvíce. V tomto článku nejdříve prezentujeme zrakové vady, se kterými se může učitel základní školy setkat, a představujeme možnosti předcházení chyb při práci s žáky s konkrétním druhem zrakového postižení. Následně popisujeme výsledky výzkumného šetření, které poukazují na existující bariéry v postojích ředitelů základních škol ve vztahu k přijímání žáků s konkrétním druhem zrakového postižení na běžnou základní školu.


Celý text je dostupný v časopise Komenský, roč. 137, č. 3

Mnohojazyčnost jako cíl jazykové výuky je v evropském kontextu velmi často diskutovaným tématem, zejména na úrovni jazykově-politické. Příspěvek osvětluje základní terminologii v oblasti mnohojazyčnosti, podává stručný přehled o didaktických konceptech a v poslední části nabízí doporučení pro učitele druhého cizího jazyka.


Celý text je dostupný v časopise Komenský, roč. 137, č. 3

Třetí část čtyřdílného cyklu, který se zabývá mocenskými vztahy mezi učitelem a žáky ve školní třídě.

V předcházejících číslech časopisu Komenský jsme uvedli, že moc, coby schopnost ovlivňovat jednání jiné osoby nebo skupiny lidí, je nedílnou součástí učitelské profese. Ze zkušenosti víme, že různí učitelé nakládají s mocí odlišně. Díky empirickým datům z výzkumného projektu Komunikace ve školní třídě realizovaného Ústavem pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (viz Šeďová, Švaříček, Šalamounová, 2012) jsme schopni ukázat různé typy mocenských konstelací, které mohou mezi učitelem a žáky vznikat. V předcházejících dvou dílech tohoto seriálu jsme představili ty konstelace, v nichž je moc centralizována v rukou učitele (nazvali jsme je zobání z ruky a přesilovka). Nyní obrátíme svoji pozornost k situacím, kdy dochází ke snížení asymetrie mezi učitelem a žáky a rovněž žáci disponují určitou mírou moci.


Celý text je dostupný v časopise Komenský, roč. 137, č. 3

Cílem tohoto článku je upozornit na některé možnosti využití informačních a komunikačních technologií (ICT) ve výuce zeměpisu na základní škole, čehož se snažíme dosáhnout představením tří studií zabývajících se ICT a výukou zeměpisu na základní škole. Vycházíme při tom z analýzy českých odborných pedagogických časopisů, která zjišťovala, jakými tématy z oblasti ICT ve vzdělávání se český pedagogický výzkum zabývá (Tůma, v tisku). Jedním z nejvíce zastoupených předmětů na základní škole byl v této analýze zeměpis, proto se budeme věnovat využívání ICT ve výuce zeměpisu. Zároveň volně navazujeme na příspěvek o specificích tzv. net generace a o jejich implikacích pro výuku chemie (Trnová, 2012) v jednom z předchozích vydání Komenského. V článku nejdříve představíme základní východiska pro používání ICT ve výuce, poté uvedeme zjištění vyplývající ze tří studií zabývajících se ICT a zeměpisem. V závěru článku poukážeme na vazbu těchto studií na praxi.


Celý text je dostupný v časopise Komenský, roč. 137, č. 3