Časopis Komenský

Poslední dvacetiletí environmentální (dříve ekologické) výchovy, osvěty a ekologického poradenství v České republice je lemováno řadou nesporných úspěchů. Šetrnější nakládání s komunálními odpady, zateplování domů, úsporné spotřebiče, vodovodní pákové baterie nebo smysl ekologického zemědělství už zpochybňuje jen málokdo. Environmentální výchova je (věřme) pevnou součástí rámcových vzdělávacích programů pro všechny stupně škol, avšak mnohé se nám ještě nepodařilo a nedaří. Účinnost ekovýchovného osvětového úsilí zatím není výrazněji patrná, byť k posouzení prokazatelného posunu ekologické gramotnosti žáků je nepochybně potřeba mnohem větší časový odstup. Mezi lidmi stále převažuje spíše nevyřčený názor, že životní prostředí je vlastně v pořádku, a pokud dojde k problémům, vyřeší je věda a neviditelná ruka trhu. Jenže tak snadné to asi není. Je pravděpodobné, že ke skutečnému zlepšení stále se zhoršujícího stavu mnohých složek místního i globálního životního prostředí mohou napomoci jedině nelhostejní lidé svojí vůlí, přesvědčením a nesobeckou aktivitou.

V environmentální osvětě ve školách zřejmě tropíme spousty chyb, jichž si často nejsme vědomi nebo si je nejsme schopni připustit. O to důsledněji bychom se měli snažit o pojmenování a zbavení se alespoň těch klišé, která si přiznáváme. Pojmenování některých omylů šířených o environmentální výchově a osvětě je věnován tento příspěvek.

 

 

Autor pracuje ve školském zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka, Brno.

Celý text je dostupný v časopise Komenský, roč. 137, č. 4

Zrakovou vadou či zrakovým postižením trpí více než dvě třetiny populace ČR. Každé snížení zrakových funkcí má výrazný vliv na kvalitu života konkrétního člověka. U dětí, které svůj zrak používají k učení a poznávání okolního světa, toto pravidlo platí dvojnásobně. Snížení zrakových funkcí způsobuje vznik omezení a bariér v procesu učení, a proto by učitelé základní školy měli mít základní přehled o zrakových vadách i představu o vhodném přístupu k dítěti, které zrakovou vadou trpí. Právě učitelé totiž tráví s dětmi čas v době, kdy je jejich zrak namáhán nejvíce. V tomto článku nejdříve prezentujeme zrakové vady, se kterými se může učitel základní školy setkat, a představujeme možnosti předcházení chyb při práci s žáky s konkrétním druhem zrakového postižení. Následně popisujeme výsledky výzkumného šetření, které poukazují na existující bariéry v postojích ředitelů základních škol ve vztahu k přijímání žáků s konkrétním druhem zrakového postižení na běžnou základní školu.


Celý text je dostupný v časopise Komenský, roč. 137, č. 3

Mnohojazyčnost jako cíl jazykové výuky je v evropském kontextu velmi často diskutovaným tématem, zejména na úrovni jazykově-politické. Příspěvek osvětluje základní terminologii v oblasti mnohojazyčnosti, podává stručný přehled o didaktických konceptech a v poslední části nabízí doporučení pro učitele druhého cizího jazyka.


Celý text je dostupný v časopise Komenský, roč. 137, č. 3

Třetí část čtyřdílného cyklu, který se zabývá mocenskými vztahy mezi učitelem a žáky ve školní třídě.

V předcházejících číslech časopisu Komenský jsme uvedli, že moc, coby schopnost ovlivňovat jednání jiné osoby nebo skupiny lidí, je nedílnou součástí učitelské profese. Ze zkušenosti víme, že různí učitelé nakládají s mocí odlišně. Díky empirickým datům z výzkumného projektu Komunikace ve školní třídě realizovaného Ústavem pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (viz Šeďová, Švaříček, Šalamounová, 2012) jsme schopni ukázat různé typy mocenských konstelací, které mohou mezi učitelem a žáky vznikat. V předcházejících dvou dílech tohoto seriálu jsme představili ty konstelace, v nichž je moc centralizována v rukou učitele (nazvali jsme je zobání z ruky a přesilovka). Nyní obrátíme svoji pozornost k situacím, kdy dochází ke snížení asymetrie mezi učitelem a žáky a rovněž žáci disponují určitou mírou moci.


Celý text je dostupný v časopise Komenský, roč. 137, č. 3