Časopis Komenský

 Je odpoledne, únor 2017 a aula Pedagogické fakulty v Brně se postupně plní lidmi, které spojuje účast v projektu Eduforum.[1] Jde o první společné setkání realizačního týmu a účastníků projektu, učitelů základních a středních škol a jejich ředitelů, jehož cílem je blíže se seznámit s cíli projektu, s naplánovanými aktivitami a položit pevný základ budoucí spolupráci, která by měla probíhat až do prosince 2019.

Zdaleka však nejde o největší setkání, tím bývá tzv. hromadné setkání, které je naplánováno vždy na přelom srpna a září, v každém roce realizace projektu (2017, 2018 a 2019). To letošní se konalo ve Valči na samém konci srpna. Hromadné setkání účastníků s pracovníky projektu, včetně obou partnerů projektu[2] přilákalo bezmála dvě sta dvacet pedagogů základních, středních i vysokých a nastartovalo slibnou tradici společné mezioborové spolupráce, která může fungovat, když se její aktéři i díky vzájemnému sdílení uvolí ke konstruktivnímu mezioborovému dialogu, jehož společným jmenovatelem je zkvalitnění výuky předmětů rozvíjejících témata přírodních věd a předmětů odborných vyučovaných na středních odborných školách.

Eduforum směřuje především k rozvoji učitelských kompetencí v oblasti přírodních věd a odborného vzdělávání a dále do oblasti mezioborového propojování, tedy vytváření oborových i mezioborových společenství praxe a síťování škol, které podpoří spolupráci učitelů ZŠ a SŠ v rámci didaktiky přírodovědných a odborných předmětů. Klíčové je vytváření příležitostí pro spolupráci napříč obory a v pestrých týmech složených z učitelů přírodních věd na základních školách, učitelů odborných předmětů na středních školách, lektorů vzdělávacích kurzů z přírodních věd a vysokoškolských učitelů přírodních věd, ale také z pedagogiky, psychologie a speciální pedagogiky.

Takové společenství praxe, které zve k odborné diskusi, vytváří příležitost pro rozvoj odborných dovedností a znalostí a nabízí aktivity kultivující reflexi praxe, můžeme vnímat jako základ pro profesní učící se komunitu, kterou tvoří pravidelně se potkávající, spolupracující učitelé, akcentující kolegiální kulturu ve škole. Cílem setkávání je v případě Edufora nejen zlepšování vlastního profesního učení, ale i učení žáků a studentů, tedy dopad na kvalitu výuky. To se líbí vedení škol, které se do projektu zapojují nejen v roli účastníků vzdělávacích seminářů, ale také jako aktivní přispěvatelé v diskusi k profesnímu portfoliu učitelů. V diskusi, která směřuje jak k nastavení smysluplného vedení profesního portfolia samotnými učiteli, tak k jeho vytěžené v dlouhodobém plánování a monitorování profesního rozvoje učitele v součinnosti s vedením školy. Profesní portfolio podpořených učitelů je jedním z výstupů, které si účastníci z projektu odnášejí, společně s novými kontakty, znalostmi i zkušenostmi, inspiracemi z návštěv kolegů v jejich školách apod.

Jak tedy probíhalo vytváření společenství praxe na „hromadném setkání“ ve Valči? Následující text se snaží vystihnout atmosféru setkání.

Společné zahájení proběhlo 29. srpna 2017 ve velkém sále hotelu Valeč. Úvodní slovo pronesla manažerka projektu doc. Svatoňová, která všechny přivítala a popřála hodně „vzdělávacích“ zážitků. Hned v úvodním jednání se ukázala dobrá volba místa konání s ohledem na počet přítomných účastníků.

 

Povolání učitele je práce zajímavá, ale mnohdy také ubíjející. Problémy s kázní, stálé opakování stejného učiva a složitá administrativa mohou způsobit, že učitel dojde k syndromu vyhoření. Kde tedy získat další motivaci a nabrat nový vítr do plachet nejen sobě, ale i žákům? Jednou z možností je zapojit se do různých mezinárodních projektů. Projekty takového rozsahu natolik rozšíří vaši náplň práce, že nebudete mít pocit stereotypu. Kromě toho se zvedne prestiž vaší školy a rodiče ocení, že takové akce pro žáky chystáte. Toho využila i naše škola, Základní škola Šafaříkova ve Valašském Meziříčí.

Cílem článku je ukázat učitelům základních škol, jakým způsobem může mezinárodní projekt pozitivně obohatit běžnou školní výuku, ale i celkový život učitele, žáků a prostředí školy. Článek bych chtěl poskytnout čtenářům rady pro práci na podobném projektu, které jsou založeny na našich několikaletých zkušenostech se spoluprací se zahraničními školami. Seznámí čtenáře s tím, jak by se sami mohli do podobného projektu zapojit a co takové zapojení obnáší, od nalezení partnera až po konkrétní realizaci.

 

 V sále Studia dramatické výchovy Labyrint, jednoho z pracovišť SVČ Lužánky, je už připravena divadelní scéna i hlediště – praktikábly se židlemi. V prostoru ze tří stran ohraničeném lavičkami, které důvěrně známe ze školních tělocvičen, sedí na malé židličce Filip Teller, jediný herec představení Cikánský boxer. Na místě jsou rekvizity, prázdné i plné lahve, plechový kýbl, stojan s mikrofonem… Za osvětlovacím a zvukařským pultem spolu sedí Gabriela Krečmerová, režisérka představení a v tuto chvíli i zvukařka, a Tomáš Doležal, vedoucí SDV Labyrint, který bude ovládat osvětlovací techniku. Je středa 27. dubna 2016 dopoledne a nás čeká první ze tří naplánovaných představení pro školy.  Ještě pár posledních pokynů a po krátké domluvě režisérky a herce mohu konečně vpustit do hlediště diváky, kteří při čekání na chodbě už dávali najevo svou netrpělivost. Žáky 8. a 9. ročníku ze školy v brněnské Křenové ulici po představení ještě čeká divácká dílna, věnovaná reflexi. Druhá třída osmáků přijela ze základní školy ve Slezské Ostravě.[1] Výlet do Brna je pro ně spojený s výhrou v soutěži časopisu Kamarádi a původně plánovanou návštěvu Muzea romské kultury doplní o návštěvu divadelního představení. Diváckou dílnu nestíhají, ale jejich zpětnou vazbu paní učitelka Liana Svobodová poslala v e-mailu. V následujícím textu z ní budu citovat.

Již jsme si celkem zvykli na to, že ve školách nepracují jen učitelé, ale i asistenti pedagoga, školní psychologové či speciální pedagogové. Pozice sociální pedagoga ve škole je však stále poměrně neobvyklá. Sociální pedagožku zapojili do života školy na ZŠ Sirotkově v Brně. Jejich zkušenosti s tříletým působením sociální pedagožky ve škole přináší čtenářům tato reportáž.

Sociální pedagožkou na ZŠ Sirotkova je Simona Řádková. Stejně jako je nevšední pozice sociálního pedagoga ve škole, byla nevšední i cesta Simony k této pozici. Simona studuje na Pedagogické fakultě MU v Brně obor sociální pedagogika. V rámci projektu na této fakultě s názvem Sociální pedagog do škol se dostala na gymnázium, kde poprvé pracovala jako sociální pedagog ve škole. Její působení zde ale bylo dočasné a po ukončení projektu již její spolupráce s gymnáziem nepokračovala. Simona nastoupila jako vychovatelka ve školní družině na ZŠ Sirotkova v Brně. S nápadem působit v této škole také jako sociální pedagog přišla po čase ona sama. Ředitel školy Mgr. Dan Jedlička Simoninu iniciativu podpořil a nechal jí volné pole působnosti. Simona pracuje jako sociální pedagog na DPP tak často, jak je potřeba.

Nabízí se otázka, jak sociální pedagog zapadne mezi ostatní pracovníky školního poradenského pracoviště a zda se jejich agenda nepřekrývá. Pan ředitel k tomu říká, že klíčová je koordinace pracovníků a aktivit, kterou si vzala na starost výchovná poradkyně. Simona si provázání aktivit s kolegy pochvaluje a zdůrazňuje: „Náš tým se rozrůstá, je tu výchovná poradkyně, metodička prevence a nově i školní psycholožka. Je nás více, je to více pohledů a můžeme spolupracovat.“ Výchovná poradkyně sbírá podněty od třídních učitelů, ze školního parlamentu a také na pravidelných setkáních s vedením školy. Na základě těchto podnětů se utváří „zakázka“ pro sociálního pedagoga. Simona se také účastní třídnických hodin a pomáhá třídním učitelům hlavně v těch úkolech, které se týkají práce s celým třídním kolektivem. Důležité je, že všechny aktivity ve škole jsou důkladně plánovány a řízeny. Tím nedochází k jejich překrývání, ale naopak ke smysluplnému doplňování.

Celý text naleznete v časopise Komenský (číslo 03/ březen 2017/ ročník 141)