Časopis Komenský

Kdy psát čárku před spojkou nebo

 

Možná si ještě vzpomínáte, jak I. Martinec napsal v r. 2014 v tehdy vydávaném občasníku Pořád se něco děje, že ačkoliv se česká interpunkce zdá obtížná, řídí se přesnými logickými pravidly. V češtině je několik spojek, před nimiž se v některých větách čárka píše, a v jiných se nepíše: patří k nim i spojka nebo. Pravidla interpunkce před ní určuje základní poučka: má-li spojka nebo význam slučovací, čárku před ní nepíšeme, má-li význam vylučovací, čárku před ní píšeme. Srovnáme užití této spojky v následujících větách:

  1. Nejoblíbenějšími balkónovými květinami jsou begonie, muškáty nebo fuchsie.
  2. Mušince z oken a zrcadel odstraníme hadříkem namočeným do lihu nebo do octa.
  3. Rostou houby, nebo nerostou?

 V minulém dílu Jazykové poradny jsme se zabývali oslovováním ve formální e-mailové komunikaci; dnes tento text doplníme příspěvkem o závěrečných pozdravech tamtéž.

Jak již bylo řečeno, v tomto typu psaného dorozumívání se uplatňuje množství jazykových i mimojazykových (etických, kulturních aj.) zvyklostí a norem. Při stylizaci příslušného textu je proto třeba mít na zřeteli nejen jazykovou správnost, ale i přiměřenost projevu dané komunikační situaci, ev. jeho cíli (lingvisté v této souvislosti někdy pracují s pojmem zdvořilost). Přestože rozhodujícím faktorem vždy zůstává povaha konkrétního společenského vztahu, existují určité obecnější principy, jichž se v psané oficiální komunikaci můžeme přidržet.

Nový školní rok již začal, a tak bychom se v dnešní jazykové poradně rády věnovaly slovesům, která se (nejen) k tomuto období váží, a sice: to learn  a to study. Používání těchto sloves není vždy jednoduché a ani jejich význam není v angličtině totožný, jak by se mohlo zdát z jejich českých ekvivalentů. A to je také hlavní důvod, proč čeští mluvčí tato dvě slovesa často zaměňují.

Sloveso to study vyjadřuje proces osvojování, tedy nabývání znalostí, učení se. Můžeme jej použít s přímým předmětem, ale i bez něj: I have been studying this lesson for three hours. He went to Hull University, where he studied History. What are you doing? – Studying. Může však také nést význam studovat (něco) na univerzitě: I plan to study (history) at university next year.

To study se v hovorové angličtině často nahrazuje slovesem to do, přičemž význam učit se zůstává zachován:  Are you doing any languages? I did German at school.

Chceme-li vyjádřit učit se pilně, můžeme namísto to study hard, použít to work hard: Janet has to work hard at school. If you work hard, you will pass the exam.

Je ale také třeba zmínit, že v angličtině nepoužíváme to study well/badly. Dáváme přednost jiným vazbám: Peter is doing well/badly at university. They are making good progress at school.