Časopis Komenský

Jedním z nových trendů ve vzdělávání je tzv. obsahově a jazykově integrované vyučování známé také jako CLIL (z anglického Content and Language Integrated Learning). Pod touto zkratkou se skrývá výuka obsahu nejazykového předmětu s využitím cizího jazyka jako prostředku komunikace. Koncepce CLIL tak reaguje na požadavek integrace předmětů i oborů, kdy se jednotlivé disciplíny mají vzájemně obohacovat. Propojení výuky cizího jazyka a nejazykového předmětu znamená přirozené využití jazyka k rozšíření znalostí a dovedností, které žáci reálně uplatní také v rámci jiného vzdělávacího oboru. Ochutnávku takto koncipované výuky nabízí přiložený pracovní list, který spojuje učivo angličtiny a základů společenských věd, kde je konkrétně zaměřen na téma moci zákonodárné.

Výuka přírodovědných předmětů (především chemie a fyziky) s sebou přináší otázku, jak žáky motivovat pro mnohdy ne úplně zajímavá a atraktivní témata. V tomto nelehkém úsilí mají přírodní vědy jednoho velkého pomocníka – experiment (laboratorní pokus). Všechny realizované výzkumy (Trna, 2011; Trna a Trnová, 2006) potvrzují, že žáci považují experimenty za silně motivační prvek výuky. Často ale dochází k tomu, že tento motivační potenciál není využit. Výstupem zařazení experimentu je pouze chvíle údivu či zájmu žáků, která rychle odezní a nic dalšího nepřináší. Někteří učitelé z tohoto důvodu experimenty omezují. Při nízké hodinové dotaci pro chemii či fyziku považují jejich využití za neefektivní. Vzdát se zcela experimentů by byla chyba, ale je nutné jejich aplikaci do výuky pečlivě promyslet. Pak podchytíme nejenom zájem žáků, ale dosáhneme také osvojení požadovaných vědomostí a dovedností. Vedle různých možností efektivního využívání chemických experimentů v rámci výuky, které nabízí např. nové učebnice chemie (Šibor, Plucková a Mach, 2011; Plucková a Šibor, 2011), může být použití pracovních listů další variantou.

V uplynulém školním roce jsme s žáky 4. a 5. ročníku na naší základní škole (Ivančice-Řeznovice) realizovali společný třídní projekt. Byl to spontánní žákovský projekt, který vznikl z podnětu žáků jako reakce na darované akvárium. Z hlediska informačních zdrojů se jednalo o projekt volný, veškeré informační zdroje si obstarávali žáci sami. Šlo o dlouhodobý, mezipředmětový projekt, který jsme ve výuce realizovali průběžně. Každý týden jsme mu vymezili určitý čas v ranních setkáních a zejména v hodinách českého jazyka. Smyslem projektu bylo najít pro darované akvárium, které kvůli prasklinám jako akvárium již nemohlo sloužit, účelné využití. Výstupem se nakonec stal chov drobných živočichů v naší třídě.