Časopis Komenský

Jako učitelka mateřské školy jsem se zabývala myšlenkou, jak zpřehlednit informace o vývoji dítěte, které by mi lépe pomohly orientovat se v míře pokroků a poodhalit oblasti, které vyžadují individuální práci s dítětem. Praxe mi postupně odkrývala alternativy nakládání s těmito informacemi. Setkala jsem se s různými formami shromažďování informací o vývoji dítěte. Slouží k tomu vlastnoručně vyrobené papírové desky opatřené značkou dítěte, košíky, zakládací boxy, desky. Většina prací však byla opatřena pouze datem a soubory sloužily pro ukládání pracovních listů předškolního dítěte, jiné zahrnovaly pouze kresby dítěte. Poznámky z pozorování kreseb či vyhodnocení činností chybělo. Zde se zrodily počátky mých úvah o zakládání dokumentů, jimiž bych mapovala rozvoj osobnosti dítěte. Rozhodla jsem se věnovat formě, obsahu i procesu práce s portfoliem dítěte.

Smyslem portfolia je mapování vývoje dítěte prostřednictvím obsahové analýzy produktů dítěte a různých záznamů o něm. Zachycování proměn tohoto vývoje a zjišťování případných problémových jevů. Portfolio má několik funkcí, od toho se odvíjí jeho typ: sběrné, tedy shromáždění všeho, co dítě vytvoří; výběrové, tj. výběr prací, které s dítětem vybereme jako zdařilé, a diagnostické, které podává přehled o pokrocích ve vývoji dítěte. Z hlediska formy se nabízí otázka, jak by mělo takové diagnostické portfolio správně vypadat, aby skutečně plnilo svou funkci. Neexistuje žádný jednotný vzor pro jeho podobu. Portfoliem může být kniha, složka, krabice, do níž zahrnujeme různé dokumenty, pracovní listy, obrázky, kresby, fotografie, poznámky, všechny dokumenty, ilustrující pokroky dítěte. Smysl portfolia není v jednotě podoby, ale v obsahu. Pokud si od počátku promyslíme jeho účel a obsahové zaměření a pečlivě jej vedeme, pak je práce s ním v dalších fázích mnohem jednodušší. Už ve své bakalářské práci, která byla zaměřena na diagnostikování čtyřletého dítěte, jsem se také zabývala myšlenkou, kterou jsem později realizovala, a to jak vytvořit ustálenou podobu diagnostického portfolia, která by usnadnila práci v mateřské škole a přispívala k rozvoji dítěte a k odhalení případných problémových jevů. Uvažovala jsem o tom, že by dokumenty měly být uloženy v jednom svazku, s možností dalšího doplňování, vpisování, chronologicky seřazené, tedy označené daty, případně s komentářem, pořízeným z pozorování a složené z období, která jsou důležitá pro porovnání a pozdější vyhodnocení. Hlavními kritérii byla přehlednost a jednoduchost způsobu zakládání. Z hlediska podoby by měla být ponechána učitelkám svoboda pro tvořivé vyjádření.

Celý text je dostupný v časopise Komenský, roč. 138, č. 4

Přírodovědné vzdělávání je pro žáky užitečné například tím, že umožňuje seznámení s poznatky, jež zásadním způsobem formují každodenní život. Přírodovědné učivo však může na žáky často působit „nezáživně“. Pokrokoví učitelé proto mnohdy přemýšlejí, jak přírodovědnou výuku zatraktivnit a přiblížit ji žákům. Jednou z cest, jak tohoto nesnadného úkolu dosáhnout, je učinit výuku více humornou. Nejenže tak lze snižovat napětí či znudění (např. z frustrace nad učivem), ale může tak být rozvíjena pozitivní atmosféra ve výuce a v konečném důsledku i vztah mezi žáky a učitelem (Martin, 2007, s. 336). Jedním z originálních způsobů, jak rozvíjet humor ve výuce je využívání komiksů. Komiks má pro výuku nezanedbatelný potenciál (Hosler & Boomer, 2011, s. 309), jenž však mnohdy závisí na dovednostech žáků a kreativitě učitelů. Přínos komiksu jako didaktického prostředku proto nelze brát jako samozřejmost.

V článku nabízíme inspiraci, jak při tvorbě a využívání komiksu jako neotřelého a atraktivního didaktického prostředku postupovat. Čtenář se seznámí se stručnou historií komiksu a s „milníky“, během nichž docházelo k prvním úvahám o využitelnosti komiksu ve vzdělávání. Užitečné bude porozumění vlastnostem komiksu, jež mu napomáhají při „svérázném“ zprostředkovávání (vzdělávacích) obsahů. Dále se čtenář dozví, jak postupovat při tvorbě vlastního didaktického komiksu pomocí webových nástrojů. Především se však může inspirovat didaktickými nápady, jak využívat komiks pro účely vlastní výuky.

Celý text je dostupný v časopise Komenský, roč. 138, č. 4

Jedenáct let aktivně pracuji s dětmi. Pracovala jsem jako učitelka na základní škole, v mateřské školce a minulý rok se mi naskytla příležitost pracovat jako pedagožka volného času ve výtvarné dílně. Tato kreativní práce umožňuje hledat takové podněty, které vycházejí z aktuálních potřeb dětí. A právě zde jsem se rozhodla zrealizovat výukový projekt. Připomínám, že na projekt nahlížíme jako na podnik žáků, tedy „komplexní úkol (problém) spjatý s životní realitou, s nímž se žák identifikuje a přebírá za něj odpovědnost, aby svou teoretickou i praktickou činností dosáhl výsledného žádoucího produktu (výstupu) projektu, pro jehož obhajobu a hodnocení má argumenty, které vycházejí z nově získané zkušenosti“ (Kratochvílová, 2006). Rozhodla jsem se zrealizovat projekt spontánní, který vzejde z podnětu dětí. Přemýšlela jsem, kterou cestou se mám vydat, jaké téma by děti oslovilo a motivovalo k další práci. Věděla jsem, že učitel nesmí tuto přípravu podcenit a nelze ji ani urychlit. Právě chuť a motivace dětí je hnací síla, která nás společně dovede k cíli projektu. Čekala jsem na impulz od dětí, na náhodný nápad, na myšlenku, která by se stala východiskem projektu.

Za mnohé z omylů a chyb, které se objevují v běžné praxi environmentální výchovy, si do značné míry můžeme sami – ať se jich dopouštíme jako učitelé základních škol, školní koordinátoři EVVO, pedagogové volného času nebo jako pracovníci středisek ekologické výchovy. Mnohé z těchto omylů totiž vycházejí z určitých mýtů či tradovaných tvrzení, která postrádají dostatečná zdůvodnění, jsou různou měrou vzdálena skutečnosti,a přesto se jimi řídíme.