•  
   

Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí(volitelný předmět): SZ9BP_DSZ1
SZ9BP_DSZ2

E. Štěpařová, ukončení – k, 0/0/2. , 3 kredity


Popis praxe:Studenti během celého semestru realizují individuální doučování, jehož cílovou skupinou jsou především děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Student by měl do rodiny docházet pravidelně a připravovat se s dítětem do školy, pomáhat při psaní domácích úkolů, vysvětlit vyučovanou látku, případně připravovat i na přijímací řízení vybrané střední školy či učiliště. Při doučování se uplatňuje individuální přístup, který zahrnuje také pravidelnou komunikaci s rodiči a třídními učiteli dětí, jež může být zajištěna prostřednictvím „deníčku“ (kdy si dopisuje učitel se studentem MU a díky němuž má student zpětnou vazbu - zjistí, zda dítě zvládá aktuální učivo, na co je nutné se zaměřit a zda jsou patrné pokroky). Také je možná komunikace přes asistenty pedagoga dané školy, kam dítě dochází. Student je v častém kontaktu s rodinou, takže má možnost zvyšovat zájem rodičů o školu a také jim ukázat způsob, jak se dítěti věnovat. Děti jsou k doučování vybírány prostřednictvím dohody mezi rodiči, školou a katedrou sociální pedagogiky. Student při jakémkoliv problému či potížích ihned informuje vyučujícího nebo garanta předmětu a s jeho pomocí se situace vyřeší (př. možnost získat na doučování jiné dítě). Studentovi budou také nabídnuty pravidelné měsíční supervize a konzultace s vyučujícím a v případě problémů dítěte s poruchami učení (či jinými) je možná i konzultace s naším speciálním pedagogem, který je pro tyto potřeby k dispozici.

Learning outcomes: Studenti mají v rámci předmětu možnost poskytnout výukovou podporu žákovi při individuální práci. Naučí se připravovat se na výchovně-vzdělávací proces, komunikovat s různými subjekty tohoto procesu. Cílem předmětu je také studentům přiblížit prostředí znevýhodněných osob. Mají díky možnosti individuální práce s dítětem působit na jeho přístup ke vzdělávání a škole jako výchovně-vzdělávací instituci, ovlivňovat jejich sebevědomí a sebehodnocení.

Požadované výstupy: Studenti si vedou deník, kam zapisují své reflexe z doučování. Zde mohou popsat své zážitky a zkušenosti s doučováním, jak doučování pokračuje, jak se student cítí v prostředí rodiny dítěte, jakým způsobem komunikuje s rodiči dítěte či učiteli. Deník se odevzdává vyučující předmětu a je podmínkou k připuštění ke kolokviu, na němž se setkají všichni studenti doučující děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, a společně konzultují své zkušenosti, pocity z doučování a navrhují doporučení pro zlepšení dané aktivity a vzdělávání těchto dětí.

Organizační instrukce: Pracovnice katedry, která je v kontaktu s asistenty pedagoga a učiteli na konkrétní škole, předloží studentovi nabídku dětí na doučování, ten si vybere dítě dle svých možností a studované aprobace a poté se domluví první schůzka s rodinou, při které může asistovat asistent pedagoga nebo terénní sociální pracovník neziskové organizace, s níž katedra SP úzce spolupracuje. Doučování by mělo probíhat pravidelně každý týden – cca 2h přímo v rodinném prostředí vybraného dítěte.

Zpět na portál