•  
   

Souvislá pedagogická a badatelská praxe- SV4MP_PX

  • Zápočet uděluje vedoucí diplomové práce, vyučující katedry: T. Čech, D. Denglerová, L. Gulová, D. Klapko, J. Němec, L. Remsová, P. Soják, R. Šíp, E. Štěpařová, M. Kurowski,

  • 0/0/1. 60 dnů. 12 kr. Ukončení: z.

Popis praxe:Souvislá pedagogická a badatelská praxe vytváří prostor pro završení plné kvalifikace sociálního pedagoga, v rámci níž se kombinují dovednosti pedagogické a výzkumné. Student má velký prostor pro sběr a následnou analýzu dat a jejich interpretaci a to přímo v daném prostředí svého výzkumu.

Learning outcomes:Na konci praxe student prokáže dovednost pedagogické nebo sociální práce s cílovou skupinou a adekvátnost užití edukačních strategií a výzkumných postupů, které jsou z danou edukační činností úzce provázány.

Požadované výstupy: Výstupem je koncept výzkumné části diplomové práce, ale též popis intervenční strategie a reflexe z její aplikace v konkrétním případě.

Organizační instrukce: Ukončení praxe uděluje vedoucí práce. Souvislý pobyt studenta/ky je připravován již v rámci předchozích semestrů, ve kterých se student/ka zaměřuje na svůj projekt diplomové práce a zpracovává koncept a záměr svého výzkumu. Rozsah vlastní praxe umožňuje důvěrné (dlouhodobé) poznání zkoumaného jevu (fenoménu), to je také jeden z klíčových důvodů pro tento typ praxí.

Kde lze praxi absolvovat? Praxi lze absolvovat v nestátních neziskových organizacích nebo ve státní sféře (sociální úřady, sociální/ školské odbory, příspěvkové organizace). Student by měl realizovat praxi v oblasti sociální pedagogiky, sociální práce, multikulturní výchovy nebo volného času, mimoškolní výchovy atd.

Co na praxi dělat?Studenti se v rámci praxe pohybují v prostředí, kde se mohou věnovat různé klientele z řad dětí, mládeže a dospělých, klientům ze sociálně znevýhodněného prostředí, popřípadě se zaměří na oblast prevence sociálně patologických jevů. Konkrétní činnosti na praxi souvisejí s výběrem zařízení a cílem praxe, kterou si částečně určuje student sám.

Zpět na portál