•  
   

5. semestr: Pedagogická praxe souvislá 3 (výběrová)- SV4BP_SPX3   

  • L. Gulová, M. Kurowski, ukončení - z, 0/0/3 (4 týdny/20 dnů: 6h denně + 1h na zápisky/reflexe = celkem 140 h.),  3 kredity

Popis praxe: Praxe je zařazena do předposledního semestru studia, ve kterém již účastník zná své téma bakalářské práce. Ideální stav je takový, v rámci kterého se studentovi/ce podaří v době souvislé výběrové praxe zvolit zařízení (instituci), ve kterém může sbírat data pro svůj výzkum realizovaný v rámci bakalářské práce. V opačném případě si student/ka vybere zařízení, které ho profesně zajímá a výzkum realizuje paralelně s jinou cílovou skupinou (v jiném prostředí apod.).

Learning outcomes: Student prokáže dovednost výchovné práce prostřednictvím aplikace vhodného obsahu a adekvátních metod práce (sociálních a pedagogických). Reaguje přitom na určitou skutečnost, kterou se snaží ovlivnit (nebo přímo intervenovat), prostřednictvím vhodně zvolených edukačních strategií. Příkladem intervence může být např. koncept akčního výzkumu nebo určité obdoby.

Požadované výstupy: Student si vede detailní záznam o souvislé praxi. Jeho součástí je: popis výchozího stavu, popis cílového stavu, kterého by bylo vhodné dosáhnout, volba strategií a konkrétních metod práce, detailní záznam z pozorování a reflexe realizovaných aktivit, kritéria posuzování a evaluace cílového stavu.

Organizační instrukce: Vzhledem k charakteru praxe je nezbytné, aby pedagogický záměr odsouhlasil garant (vyučují) předmětu (praxe). Student si vybere vhodné místo pro praxi, seznámí se s chodem zařízení, prodiskutuje možné metody práce (aktivity, popřípadě intervenci s metodikem praxí), vytvoří koncept svého působení, který následně prodiskutuje s garantem (vyučujícím).  

Kde lze praxi absolvovat? Praxi lze absolvovat v nestátních neziskových organizacích nebo ve státní sféře (sociální úřady, sociální/ školské odbory, příspěvkové organizace). Student by měl realizovat praxi v oblasti sociální pedagogiky, sociální práce, multikulturní výchovy nebo volného času, mimoškolní výchovy atd.

Co na praxi dělat? Studenti se v rámci praxe pohybují v prostředí, kde se věnují různé klientele z řad dětí, mládeže a dospělých, klientům ze sociálně znevýhodněného prostředí, popřípadě se zaměří na oblast prevence sociálně patologických jevů. Konkrétní činnosti na praxi souvisejí s výběrem zařízení a cílem praxe, kterou si částečně určuje student sám.

Zpět na portál