•  
   

4. semestr: Pedagogická praxe souvislá 2 (sociální)- SV4BP_SPX2   

  • L. Gulová, M. Kurowski,  ukončení – z, 0/0/2 (2 týdny/ 10 dnů: 6h denně + 1h na zápisky/ reflexe = celkem 70h), 2 kredity

Popis praxe:Tato praxe je založena na souvislém pobytu studenta v zařízení či organizaci se sociální profilací, kde student stráví dva týdny (tzn. 10 pracovních dní). Praxe je zaměřena na oblast sociální práce, sociální péče, sociální pedagogiky a multikulturní výchovy. V průběhu dvou týdnů má student možnost proniknout hlouběji do sociální problematiky a fungování organizace (již předpokládáme intenzivnější práci s vybranou cílovou skupinou a metodou/metodami sociální práce). Studenti se mohou postupně seznámit s přístupem ke klientovi, s metodami, se službami, se supervizí a výzkumem v sociální oblasti. Mohou pokračovat ve vybraném zařízení nebo tématu, které je zaujalo v sociální praxi průběžné. Tato praxe by měla studentům poskytnout ucelenější pohled na práci s klienty nebo s vybranou metodou (službou) sociální práce.

Learning outcomes:Student se bude bezproblémově orientovat ve službách vyplývajících ze zákona o sociálních službách č. 108/2006. Bude schopen aplikovat specifické metody a způsoby práce vlastní sociální práci a sociální pedagogice. Zvládne připravit kazuistiku klienta a navrhnout možné způsoby řešení jeho životní situace.

Požadované výstupy: Studenti v průběhu praxe zpracovávají deník praxe, který zahrnuje stručnou charakteristiku zařízení/organizace, v které působí, charakteristiku cílové skupiny (obecně), popis metod a služeb, které organizace nabízí, současně kriticky zhodnotí svoje praktické činnosti a zhodnotí celý přínos praxe. Součástí deníku praxe jsou také stručné denní záznamy z realizovaných činností. V deníku praxe student také představí podrobný individuální plán práce s klientem, který bude zahrnovat kasuistiku klienta a možná řešení jeho životní situace (řešení již realizovaná či do budoucna možná).

Organizační instrukce: Studenti po dohodě s garantem praxe osloví zařízení, vyplní smlouvu o praxi a nastoupí na dvoutýdenní intenzivní praxi, která předpokládá šest hodin přímé práce s klientem nebo s klienty denně. Studenti docházejí pravidelně do zařízení, kde vykonávají přímou sociální činnost buď pod garancí odborníka, nebo pracují již samostatně, podle potřeb organizace.

Kde lze praxi absolvovat? Navrhovaná zařízení pro praxi jsou například ústavy sociální péče, sociální úřady, centra drogové prevence, azylové domy, odlehčovací služby, chráněná bydlení, služby následné péče, krizová centra, domy s pečovatelskou službou, diagnostické ústavy, mediační a probační služba, aktivizační centra zaměřená na různou klientelu, centra určená lidem bez přístřeší, nízkoprahová denní zařízení pro děti, mládež a dospělé, centra pro uprchlíky/ migranty, poradny pro osoby v tísni, sociálně aktivizační služby apod.

Co na praxi dělat? Studenti budou v konkrétním zařízení/ organizaci pomáhat v přímé i nepřímé práci s klienty. Studenti se účastní činností jako je poradenství, depistáže, terénní práce, doprovody na úřady a instituce, sociálně-aktivizační činnosti, nácvik sociálních dovedností, organizace a realizace osvětových aktivit, administrativa. Student/ka se nesmí v průběhu praxe profilovat pouze na jednostrannou činnost, ale musí tyto činnosti střídat.

Zpět na portál