•  
   

Navazující magisterské - 4. semestr

Badatelská pedagogická praxe - SC4MK_PPX

  • Zápočet, L. Gulová, M. Kurowski

  • 0/0/1. 48 dnů. 8 kr. Ukončení: z.

Tato praxe je určena studentů sociální pedagogiky v magisterském studijním programu (doporučené splnění je v 2. ročníku Mgr. studia). Její splnění by mělo propojovat jak výzkumnou činnost v rámci diplomové práce, tak i praktickou aktivitu v terénu. Tato pedagogická praxe má za úkol představit studentům, budoucím potenciálním sociálním pedagogům, okruh možných pracovních příležitostí, rozšířit jejich dovednosti v sociální oblasti či v oblasti volného času. Součástí praxe je také představit v různých organizacích, zařízeních a institucích obor sociální pedagogika a nabídnout prostřednictvím aktivní činností studentů budoucí odborníky pro oblast mimoškolní výchovy, volného času čas, sociální práci, sociální péče či sociální pedagogiky.

Popis praxe: Souvislá pedagogická a badatelská praxe vytváří prostor pro završení plné kvalifikace sociálního pedagoga, v rámci níž se kombinují dovednosti pedagogické a výzkumné. Student má velký prostor pro sběr a následnou analýzu dat a jejich interpretaci a to přímo v daném prostředí svého výzkumu.

Learning outcomes: Na konci praxe student prokáže dovednost pedagogické nebo sociální práce s cílovou skupinou a adekvátnost užití edukačních strategií a výzkumných postupů, které jsou z danou edukační činností úzce provázány.

Požadované výstupy: Výstupem je koncept výzkumné části diplomové práce, ale též popis intervenční strategie a reflexe z její aplikace v konkrétním případě.

Organizační instrukce: Ukončení praxe (zápočet do ISu) uděluje vedoucí diplomové práce. Souvislý pobyt studenta/ky je připravován již v rámci předchozích semestrů, ve kterých se student/ka zaměřuje na svůj projekt diplomové práce a zpracovává koncept a záměr svého výzkumu. Praxe je započítávána jako 48 dní trávených praktickou činností v terénu a výzkumným zpracováváním získaných dat. Rozsah vlastní praxe umožňuje důvěrné (dlouhodobé) poznání zkoumaného jevu (fenoménu), to je také jeden z klíčových důvodů pro tento typ praxí.

Kde lze praxi absolvovat? Praxi lze absolvovat v nestátních neziskových organizacích nebo ve státní sféře (sociální úřady, sociální/ školské odbory, příspěvkové organizace). Student by měl realizovat praxi v oblasti sociální pedagogiky, sociální práce, multikulturní výchovy nebo volného času, mimoškolní výchovy atd.

Co na praxi dělat? Studenti se v rámci praxe pohybují v prostředí, kde se mohou věnovat různé klientele z řad dětí, mládeže a dospělých, klientům ze sociálně znevýhodněného prostředí, popřípadě se zaměří na oblast prevence sociálně patologických jevů. Konkrétní činnosti na praxi souvisejí s výběrem zařízení a cílem praxe, kterou si částečně určuje student sám.

Zpět na portál