•  
   

Bakalářské studium - 6. semestr

Souvislá pedagogická a badatelská praxeSC4BK_PPX

  • Zápočet, L. Gulová, M. Kurowski (5 dní – 6h. denně = 30 hodin)

  • 0/0/2.5. 30 dnů. 15 kr. Ukončení: z.

Popis praxe: Souvislá pedagogická a badatelská praxe vytváří prostor pro završení plné kvalifikace sociálního pedagoga, v rámci níž se kombinují dovednosti pedagogické a výzkumné. Student má velký prostor pro sběr a následnou analýzu dat a jejich interpretaci, a to přímo v daném prostředí svého výzkumu.

Studenti kombinovaného studia mají vzhledem k formě studia pouze minimální praxi, která zahrnuje pět dní vybrané praxe zaměřené na oblast sociální pedagogiky, pedagogiky volného času, sociální práce, multikulturní výchovy aj. Tato pedagogická praxe zahrnuje individuální praxi, což znamená, že studenti si vyberou zařízení, instituci nebo organizaci, kde budou v průběhu 30 hodin sbírat poznatky a určité zkušenosti, které budou podrobně zaznamenávat do deníku praxe. Student/ka má možnost v jejím průběhu nahlédnout do vybrané oblasti pedagogické nebo sociální praxe. Seznámí se s chodem zařízení nebo instituce, s prací s vybranou klientelou nebo s cílovou skupinou, se kterou pracuje vhodnými formami a metodami podle cíle zařízení.

Learning outcomes: Studenti se budou po absolvování praxe orientovat v nabídce možných pracovních příležitostí v oboru. Rozšíří si dovednosti v oblasti pedagogiky volného času a sociální práce, sociální pedagogiky. Student/ka prokáže dovednost výchovné práce prostřednictvím aplikace vhodného obsahu a adekvátních metod práce (sociálních a pedagogických). Reaguje přitom na určitou realitu, kterou se snaží ovlivnit (nebo přímo intervenovat) prostřednictvím vhodně zvolených edukačních strategií.

Požadované výstupy: Student si vede detailní záznam o souvislé praxi. Jeho součástí je: popis výchozího stavu (charakteristika zařízení, cílové skupiny, metod práce, atd.), volba strategií a konkrétních metod práce, detailní záznam z pozorování a reflexe realizovaných aktivit, kritéria posuzování a evaluace cílového stavu. Studenti v záznamu o praxi také kriticky zhodnotí smysl svého působení v organizaci/ zařízení.

Organizační instrukce:Jedná se o šest hodin přímé práce denně buď v průběhu celého týdne, nebo lze praxi rozdělit do bloků podle cílové skupiny, se kterou pracují (například se jedná o víkendové aktivity pro děti, mládež, dospělé nebo seniory), případně lze praxi rozdělit do celého semestru (jednalo by se o průběžnou praxi v rozsahu dvou až tří hodin týdně, kdy student dochází do vybraného zařízení, kde pracuje s klientelou, vede kroužek, zájmovou aktivitu atd). Praxi lze rovněž absolvovat v průběhu celého týdne, kdy student/ka pracuje s vybranou cílovou skupinou (kurzy, škola v přírodě, animátorství, praxe v oblasti sociální práce atd.). Studenti po dohodě s garanty praxe osloví zařízení, vyplní smlouvu o praxi a nastoupí na týdenní intenzivní praxi, která předpokládá šest hodin přímé práce s klientem nebo s klienty denně, případně s vybranou cílovou skupinou podle zaměření organizace, v které praxi vykonává.

Kde lze praxi absolvovat? Praxi lze absolvovat v nestátních neziskových organizacích nebo ve státní sféře (sociální úřady, sociální/ školské odbory, příspěvkové organizace). Student by měl realizovat praxi v oblasti sociální pedagogiky, sociální práce, multikulturní výchovy nebo volného času, mimoškolní výchovy atd.

Co na praxi dělat?Studenti se v rámci praxe pohybují v prostředí, kde se mohou věnovat různé klientele z řad dětí, mládeže a dospělých, klientům ze sociálně znevýhodněného prostředí, popřípadě se zaměří na oblast prevence sociálně patologických jevů. Konkrétní činnosti na praxi souvisejí s výběrem zařízení a cílem praxe, kterou si částečně určuje student sám.

Zpět na portál