•  
   

Vychovatelství

3. semestr: Pedagogická praxeVY3DC_PEPX

L. Gulová, M. Kurowski, 0/0/0 (20 hodin), 4 kr., Ukončení: z


Popis praxe: Praxe se skládá ze dvou částí, jedna je skupinová, kdy studenti během semestru navštíví s vyučujícím vybraná zařízení a seznamují se s jejich chodem a hlavními činnostmi, a další praxe v rozsahu 10 hodin je individuální, kdy si studenti zvolí vybrané zařízení, do kterého krátce v průběhu deseti hodiny nahlédnou a seznámí se s jeho chodem.

Learning outcomes: Na základě absolvovaní jednotlivých exkurzí do vybraných zařízení získají studenti základní přehled o činnostech (výchovně-vzdělávacích), které mají své specifikum ve vztahu k cílovým skupinám.  Seznámí se s posláním daného zařízení, s charakterem cílových skupin, s metodami výchovné práce, s marketingem, základními legislativními a finančními aspekty apod. Na konci individuální praxe student prokáže dovednost pedagogické práce s cílovou skupinou a adekvátnost užití edukačních strategií, které jsou s danou edukační činností úzce provázány.

Požadované výstupy: Absolvování praxe student doloží stručným popisem navštívených zařízení a jednou detailně rozpracovanou kazuistikou vybrané instituce, jejíž činnost ho zaujala. Při zpracování vyjde z analýzy dostupných dokumentů (výroční zpráva, výchovné programy, metodiky činností apod.), které rozšíří o vlastní reflexi z dané návštěvy a rozhovoru s příslušnými pracovníky. Kazuistika obsahuje: název zařízení a zřizovatele, popis hlavního poslaní, cílů výchovné (sociální) práce, přehled základních strategií a metod, forem práce, marketingových strategií apod. (cílová skupina, poskytované služby, atd.). Součástí záznamů z praxe je i deník individuální praxe, kde student předloží charakteristiku zařízení, popis cílové skupiny, denní záznamy, kritickou reflexi z vlastní praxe, atd.


Organizační instrukce: Jedná se o deset hodin přímé práce denně buď v průběhu celého týdne, nebo lze praxi rozdělit do bloků, podle cílové skupiny, se kterou pracují (například se jedná o víkendové aktivity pro děti, mládež, dospělé nebo seniory), případně lze praxi rozdělit do celého semestru (jednalo by se o průběžnou praxi v rozsahu dvou až tří hodin týdně, kdy student dochází do vybraného zařízení, kde pracuje s klientelou, vede kroužek, zájmovou aktivitu atd). Praxi lze rovněž absolvovat v průběhu celého týdne, kdy student/ka pracuje s vybranou cílovou skupinou (kurzy, škola v přírodě, animátorství, praxe v oblasti sociální práce atd.). Studenti po dohodě s garanty praxe osloví zařízení, vyplní smlouvu o praxi a nastoupí na týdenní intenzivní praxi, která předpokládá šest hodin přímé práce s klientem nebo s klienty denně, případně s vybranou cílovou skupinou podle zaměření organizace, v které praxi vykonává.

Kde lze praxi absolvovat? Praxe lze vykonávat zejména ve školských a mimoškolských zařízeních, v neziskovém sektoru nebo ve státní sféře. Student by měl realizovat praxi v oblasti sociální pedagogiky, multikulturní výchovy nebo volného času, školní či mimoškolní výchovy atd.

Co na praxi dělat?Studenti se v rámci praxe pohybují v prostředí, kde se mohou věnovat různé klientele z řad dětí, mládeže a dospělých, klientům ze sociálně znevýhodněného prostředí, popřípadě se zaměří na oblast prevence sociálně patologických jevů. Konkrétní činnosti na praxi souvisejí s výběrem zařízení a cílem praxe, kterou si částečně určuje student sám. Jedná se o různé spektrum činností realizovaných v rámci MŠ, ZŠ a dalších zařízeních, pedagogické činnosti s dětmi, program pro dospívající, aktivizační činnosti atd.

Zpět na portál