•  
   

Pedagog volného času: 2. semestr: Pedagogická praxePVCKC_PXV

L. Gulová, M. Kurowski, 0/0/0 (10 hodin individuální praxe), 2 kr, Ukončení: z.


Popis praxe:Student/ka si vybere instituci nebo občanské sdružení, které se profiluje na výchovu dětí, mládeže nebo dospělých v oblasti volného času a během semestru vede nebo asistuje při vedení vybraných činností.

Learning outcomes:Cílem této praxe je osvojení základních dovedností (komunikace s cílovou skupinou, uvádění her a činností, jejich volba ve vtahu k výchovnému cíli, příprava a vedení aktivit) souvisejících s realizací volnočasových aktivit (např. her, ale též rozmanitých činností – dle volby a zájmu studenta/ky).

Požadované výstupy: Student/ka na konci semestru předloží stručný popis instituce, ve které působil/a (např. skautský oddíl - družina, školní družina - klub apod.) a ve vztahu k cílové skupině, se kterou pracoval/a. Součástí požadovaného výstupu bude také 5 detailně rozpracovaných příprav na vedení aktivit v rozsahu 2 hodin přímé pedagogické práce (nejlépe vlastní pedagogický deník). Požadovaná struktura: Cíl činnosti, volba metod a prostředků, konkrétní popis her nebo činností vedoucí k požadovanému cíli – vše včetně časového rozpisu. Každá jednotka (kurz) je zakončena vlastní reflexí popisující reakce cílové skupiny a např. vlastní pocity a zhodnocení naplnění cílů kurzu (lekce apod.).

Organizační instrukce:Student/ka si na základě vlastního zájmu vybere preferované zařízení a cílovou skupinu, kterou odsouhlasí garant praxe (vyučující). Doporučeny jsou zařízení, ve kterých můžete uplatnit své schopnosti (např. rozvoj konkrétních sportovních nebo turistických aktivit, přírodovědné zájmy – akvaristika, teraristika, rozvoj komunikačních dovedností apod.) Student předloží odsouhlasené přípravy metodikem praxí (ten kdo v praxi realizuje supervizi v daném zařízení) a vyučujícím (garantem praxí katedry).

Kde lze praxi absolvovat?Praxe ve výchovně-vzdělávacím zařízení pro volný čas (např.: centra volného času, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, zájmové organizace, dobrovolnické organizace, školní družiny a kluby, internátní zařízení, apod.).

Co na praxi dělat?Studenti se v rámci praxe pohybují v prostředí, kde se mohou věnovat různé klientele z řad dětí, mládeže a dospělých, mohou se věnovat klientům ze sociálně znevýhodněného prostředí, popřípadě se zaměří na oblast prevence sociálně patologických jevů. Konkrétní činnosti na praxi souvisejí s výběrem zařízení a cílem praxe, kterou si částečně určuje student sám. Studenti se soustředí převážně na činnosti jako jsou vedení kroužků a zájmových činností, realizace volnočasových aktivit.

Zpět na portál