•  
 
Vstupní test A2 - RJ: Gramatika a slovní zásoba
 

Vstupní test A2 - RJ: Gramatika a slovní zásoba

Gramatika

  • Minulý čas
  • Vykání
  • Skloňování zájmen
  • Zájmena eго, её, их
  • Pohyblivý přízvuk
  • Skloňování podstatných jmen
  • Příslovce
  • Budoucí čas nedokonavých sloves
  • Sloveso být v ruské větě
  • Věty se slovem есть
  • Vazba У меня есть
  • Časování sloves
  • Slovesa na -ать/-ять: делать (1. časování)
  • Slovesa 1. časování s přízvukem na koncovce: иду, идёшь
  • Slovesa na -ить: звонить (2. časování)
  • Číslovky

Okruhy slovní zásoby

  • Знакомство (фамилия, имя, отчество)
  • Как ваши дела?
  • Телефонный разговор
  • Семья
  • Профессия
  • Страны, национальности
  • Бытовые предметы
  • Дни недели, месяцы
  • Планы на будущее