•  
   

Uznávání předmětů

Podmínky platné od akademického roku 2014/2015

O uznání jazykových předmětů mohou požádat:

1 studenti, kteří již úspěšně ukončili daný předmět povinně-volitelného jazyka v rámci předchozího studia na PdF.

2 studenti, kteří úspěšně ukončili předmět "cizí jazyk pro akademické/specifické účely" vyučovaný na MU nebo jiné univerzitě. V tomto případě je třeba doložit dosaženou výstupní úroveň jazyka (min. B1 pro předmět "Vstupní test A2(k)" a kurzy bakalářského studia a min. B2 pro kurzy magisterského studia), obsah předmětu/ů a metody hodnocení, a to v elektronické či tištěné podobě na adresu garanta předmětu, o jehož uznání žádáte.

V případě nároku 2 může být uznán předmět "Vstupní test A2(k)" a kurzy typu "A" a "C" (+ ekvivalenty v komb. studiu), příp. kurzy typu "B" a "D" (+ ekvivalenty v komb. studiu). V posledním případě, tj. u předmětů zakončených zkouškou, bude uznání předmětu doporučeno pouze za podmínky, že výstupní úroveň, obsah a metody hodnocení absolvovaného předmětu jsou ekvivalentní s předmětem, který má být uznán. Je-li splněna pouze jedna z podmínek pro uznání předmětu typu "B" a "D", resp. ekvivalentních předmětů v komb. studiu (typicky se jedná o požadovanou výstupní úroveň), uznání předmětu nebude doporučeno. V tomto případě student nemusí splnit docházku v jazykovém předmětu vyučovaném na PdF, je však povinen vykonat závěrečnou zkoušku, kterou prokáže požadovanou komunikační kompetenci v cizím jazyce pro akademické a odborné účely v souladu s oborem studia na PdF. Je tedy třeba jazykový předmět zapsat, zaregistrovat se do seminární skupiny a informovat vyučujícího na počátku semestru.

O individuální podmínky ukončení předmětů mohou požádat:

  1. filologové (absolventi Bc./Mgr. studia daného jazyka jako hlavního oboru: anglisté, germanisté),  ale nevztahuje se na absolventy oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy.
  2. držitelé jazykových certifikátů (PET, FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS, státní jazyková zkouška na úrovni B1 a vyšší a jejich německé, příp. ruské ekvivalenty) – certifikáty pouze do 4 let od absolvování.

U předmětu "Vstupní test A2(k)" je třeba předložit certifikát/diplom garantovi předmětu, a to nejpozději do konce třetího týdne semestru.

V případě žádosti o individuální podmínky ukončení ostatních předmětů je podmínkou přihlášení do seminární skupiny a individuální domluva s vyučujícím na začátku semestru, tj. nejpozději do konce třetího týdne semestru! Na počátku semestru je rovněž třeba předložit certifikát/diplom vyučujícímu.

      S případnými dotazy se prosím obracejte na garanty předmětů (v případě žádosti o uznání předmětu) nebo na konkrétního vyučujícího (v případě žádosti o individuální podmínky ukončení předmětu).

      Aktualizace k 1. 9. 2014