•  
   

Uznávání předmětů

Doporučení pro uznání předmětu lze vydat pouze v případě prokazatelné shody z hlediska jazykové úrovně, obsahu a metod hodnocení mezi již absolvovaným předmětem a předmětem, o jehož uznání student žádá (předměty tedy musejí být ekvivalentní z hlediska všech uvedených kritérií). Případná nesplněná prerekvizita nemá na dané rozhodnutí vliv.

O uznání jazykových předmětů mohou požádat:

1 studenti, kteří již úspěšně ukončili daný či ekvivalentní předmět povinně-volitelného jazyka v rámci předchozího či souběžného studia na PdF (Žádost se podává prostřednictvím IS).

2 studenti, kteří úspěšně ukončili předmět "cizí jazyk pro akademické/odborné/specifické účely" vyučovaný na MU (Žádost se podává prostřednictvím IS. Dále je třeba doložit výstupní úroveň, obsah absolvovaného předmětu a metody hodnocení na emailovou adresu garanta předmětu, o jehož uznání student žádá).

3 studenti, kteří úspěšně ukončili předmět "cizí jazyk pro akademické/odborné/specifické účely" na jiné univerzitě. (Tištěná žádost s přílohami dokládajícími výstupní úroveň jazyka u absolvovaného předmětu, obsah a metody hodnocení se podává na studijní oddělení PdF MU).

O individuální podmínky ukončení předmětů mohou požádat:

  • filologové (absolventi Bc./Mgr. studia daného jazyka jako hlavního oboru: anglisté, germanisté, rusisté), ale nevztahuje se na absolventy oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy.
  • držitelé jazykových certifikátů (PET, FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS, státní jazyková zkouška na úrovni B1 a vyšší a jejich německé, příp. ruské ekvivalenty) – certifikáty pouze do 4 let od absolvování.
  • studenti, kteří již absolvovali jazykovou výuku na PdF či jiných fakultách MU, případně na jiné univerzitě, avšak plně nesplňují podmínky uvedené v bodě 2 výše.

U předmětu "Vstupní test A2(k)" je třeba předložit certifikát/diplom garantovi předmětu, a to nejpozději do konce třetího týdne semestru.

V případě žádosti o individuální podmínky ukončení ostatních předmětů je podmínkou přihlášení do seminární skupiny a individuální domluva s vyučujícím na začátku semestru, tj. nejpozději do konce třetího týdne semestru! Na počátku semestru je rovněž třeba předložit certifikát/diplom vyučujícímu.

      S případnými dotazy se prosím obracejte na garanty předmětů (v případě žádosti o uznání předmětu) nebo na konkrétního vyučujícího (v případě žádosti o individuální podmínky ukončení předmětu).

      Aktualizace k 1. 2. 2017