•  
   

Členové oddělení CJV na PdF

Vedoucí oddělení

Mgr. Gabriela Hublová působí v CJV jako lektor anglického jazyka od roku 2006. Je absolventkou mezifakultního studia na FF a PřF MU, obory Anglický jazyk a literatura a Geografie a kartografie. Vedle výuky a testování se věnuje zejména tvorbě a inovaci jazykových kurzů odborného a akademického jazyka pro pedagogy a speciální pedagogy a další pedagogické činnosti v rámci projektů (OPVK, FR MU). Má několikaleté zkušenosti se stylistickými a jazykovými korekturami akademických textů v anglickém jazyce a příležitostně se věnuje i odbornému překladu z ČJ do AJ. Jedním z jejích hlavních odborných zájmů je rozvíjení dovednosti akademického psaní v anglickém jazyce, realizovala např. cyklus přednášek a seminářů pro akademické a neakademické pracovníky MU v rámci projektu PREFEKT, přednášky a semináře na VUT či pracovišti RECETOX. Absolvovala několik studijních a pracovních pobytů v anglofonních zemích (Irsko, Británie, Kanada). Od roku 2012 je studentkou DSP na PdF MU, obor Didaktika cizího jazyka.

Lektoři AJ

Mgr. Daniela Dvořáková působí v CJV MU jako lektor anglického jazyka. V roce 1998 ukončila magisterské studium na FF UP v Olomouci, obor Anglická filologie a španělská filologie. Od roku 2008 studuje doktorský studijní program na FF MU, obor Románské jazyky. Kromě výuky se věnuje projektové činnosti a inovaci jazykových kurzů odborného akademického jazyka pro pedagogy, konkrétně tvorbě výukových materiálů a elektronických studijních opor v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky (CEFR). Dále se zabývá odborným překladem zejména z češtiny do španělštiny a naopak.

Mgr. Radka Mlýnková působí na CJV MU jako lektorka anglického jazyka od roku 2008. V roce 2005 absolvovala magisterské studium zaměřené na učitelství pro střední školy na PdF MU v Brně, obory Anglický jazyk a literatura a Speciální pedagogika. Od roku 2005 se v rámci doktorského studia věnuje oblasti vzdělávání s využitím alternativních metod výuky a vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení. Lektoruje odborné metodické a jazykově metodické semináře a kurzy zaměřené na tuto problematiku po celé ČR (např. PdF MU Brno, DYS-centrum Praha, SSŠ Brno, KCVJS Plzeň, CVKHK Trutnov). Kromě výuky na CJV MU se věnuje také vytváření a inovaci odborných jazykových kurzů pro speciální pedagogy, publikační činnosti a vystupuje na konferencích zaměřených na oblast speciální pedagogiky a výuky jazyků. Ve volném čase se věnuje tanci a osobnostnímu rozvoji.

Mgr. Veronika Tománková vystudovala Anglický jazyk a literaturu na Pedagogické fakultě MU Brno (1994-1999). Od roku 2005 se na Masarykově univerzitě věnuje výuce a testování akademické a odborné angličtiny (obchodní, lékařská), fonetiky a fonologie a prezentačních dovedností.  V období 2014-2015 působila jako vyučující v rámci resortní výuky Univerzity obrany, jejímž cílem je připravit profesionály působící v rámci České armády ke zkouškám dle normy STANAG. Jejím soudobým výzkumným zájmem je frekvenční analýza nejčastějších slovních spojení prováděná za použití nástrojů  korpusové lingvistiky (SketchEngine). 

Mgr. Veronika Vávrová 

Mgr. Veronika Vávrová působí jako lektor anglického jazyka na oddělení Centra jazykového vzdělávání Pedagogické fakulty od roku 2012. Na jaře roku 2012 absolvovala na téže fakultě obory Učitelství anglického jazyka a literatury pro ZŠ a Učitelství speciální pedagogiky pro ZŠ. Kromě výuky angličtiny na CJV se od roku 2008 věnuje také práci s nejmenšími dětmi v anglické mateřské škole. Práce se studenty na vysoké škole je jí blízká díky možnosti diskuse o vážných i nevážných tématech současné doby a zejména kvůli trvalému zájmu o oba vystudované obory.

Externí vyučující:

Mgr. Jana Kollárová absolvovala Filosofickou fakultu UJEP v Brně, obory čeština – angličtina. V době normalizace pracovala jako nekvalifikovaná vychovatelka ve školní družině, ihned po sametové revoluci 1989 začala učit angličtinu, nejprve na ZŠ, poté na gymnáziu. Od roku 1997 pracuje jako lektor anglického jazyka na Pedagogické fakultě MU v Centru jazykového vzdělávání MU. Od počátku devadesátých let spolupracovala jako metodik s Britskou radou, v roce 1998 začala pracovat v projektu ESP Teacher Training, od roku 2000 se podílela se na testování Evropského jazykového portfolia na VŠ. Zajímá se o nové metody výuky cizího jazyka (např. Čtením a psaním ke kritickému myšlení – RWCT). V roce 2003–2008 studovala v doktorském studiu na katedře pedagogiky PdF MU, které z vlastního rozhodnutí ukončila. Zajímá se o vše, co se děje ve společnosti, na PdF, na MU, sleduje veškeré kulturní dění, problémy má s fyzikou, chemií, matematikou už od doby základní školy. Přesto i tyto oblasti sleduje, nechá se dovzdělávat od studentů těchto oborů. Učení chápe jako dialog mezi učitelem a žákem, oba se vzájemně mohou naučit něco nového, i když učitel musí být odborníkem ve svém předmětu a měl by mít převahu díky svým zkušenostem. Jako mnoho jiných, i nepedagogických oblastí, je učení její oblíbenou činností.

Lektoři NJ

Mgr. Radim Herout, lektor německého jazyka. Vystudoval germanistiku a obecnou lingvistiku na FF MU v Brně, studijní pobyty v Hamburku, Řezně a Kostnici, momentálně studuje v doktorském programu obor německá literatura. Od roku 2008 působí coby lektor němčiny na Österreich Institutu v Brně, od jara 2013 i na CJV, je zkoušející mezinárodních certifikátů ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom).

Mgr. Eliška Dunowski (rozená Matyášová) vystudovala obory Filozofie a Německý jazyk a literatura na FF MU. Ještě na gymnáziu měla to štěstí, že směla absolvovat školní rok 2004/2005 na gymnáziu v Německu ve městě marmelád a Corny-tyčinek Bad Schwartau a po celou dobu také bydlet v německé rodině. Kromě CJV, kde působí od září 2011, také vyučuje němčinu na Österreich Institutu Brno, studuje Ph.D. v oboru Didaktika cizího jazyka na Katedře německého jazyka a literatury na PdF a několikrát týdně také vede taneční hodiny zumby. (V současnosti na rodičovské dovolené.)

Externí vyučující:

Marie Mészárosová, lektorka německého jazyka. Vystudovala obory německý jazyk a literatura a český jazyk a literatura na Filozofické fakultě UK v Praze. Po studiu pracovala na této fakultě jako asistentka na Katedře překladatelství a tlumočnictví, kde se zabývala výukou německé literatury a teorií uměleckého překladu (K pojetí umění v teoretických projevech a v literárním díle Johanese Bobrowského, Rozbor překladů Emanuela Frynty z němčiny). Od roku 1997 pracuje na CJV MU, oddělení na PdF, věnuje se výuce německého jazyka pro pedagogy, speciální pedagogy a sociální pedagogy. Účastnila se projektů, které se věnovaly aplikaci ERR ve výuce odborného a akademického jazyka