•  
   

Anglický jazyk pro doktorské studium RCSZ_AJC1

Informace o předmětu

 • Předmět je určen pro studenty prezenčního i kombinovaného doktorského studia na PedF MU.
 • Kurz RCSZ_AJC1 Anglický jazyk pro doktorské studium – úroveň C1 (English for PhD studies) je určen studentům doktorských studijních programů, resp. oborů PdF MU (s výjimkou oboru Didaktika cizího jazyka). Kurz prakticky rozvíjí všechny základní řečové dovednosti (poslech, mluvení, čtení, psaní), přičemž zvláštní důraz je kladen na akademické psaní a mluvení.  V rámci rozvíjení dovednosti psaní je pozornost věnována zejména abstraktu a eseji, a to včetně teoretických principů, z nichž kompozice těchto útvarů vychází. Z hlediska rozvíjení dovednosti mluvení se výuka soustřeďuje na akademickou diskuzi a prezentaci projektu dizertačního výzkumu ve formátu příspěvku a posteru. Kurz je mj. koncipován v souladu s principy kolaborativního učení, které je v praxi zastoupeno např. nácvikem poskytování konstruktivní zpětné vazby. V neposlední řadě si studenti osvojí slovní zásobu vztahující se k terciárnímu vzdělávání a pojmy nutné k metadiskuzi nad výše uvedenými akademickými dovednostmi.

Vyučující

 • Mgr. Veronika Tománková

Výuka

 • Pravidelná výuka podle rozvrhu není povinná. Studenti mohou rovněž využít přímou online podporu a získat tak odpovědi na své dotazy v Diskusním fóru IS v předmětu RCSZ_AJC1.

Závěrečná zkouška

 • Podmínky ke zkoušce z cizího jazyka v rámci DSP na PedF MU jsou zveřejněny v Organizačních pokynech Studijních materiálů RCSZ_AJC1 v ISu.
 • Skládá se z písemné a ústní části. Součástí ústní zkoušky je kromě prezentace výsledků disertace (natáčí se na video a vyučující v ISu poskytuje jednotlivým studentům komentář), přezkoušení z četby odborné literatury v předepsaném rozsahu (cca 250 stran), v písemné části (formou e-testu na počítačích) jsou doktorandi přezkoušeni z porozumění slyšenému (Listening comprehension), vypracují písemný úkol (abstrakt) na zadané téma a jejich znalost slovní zásoby a gramatiky je přezkoušena formou lexikálně-gramatického PC testu na předepsané úrovni C1 (CEFR).

  Německý jazyk pro doktorské studium RCSZ_NJC1

Informace o předmětu

Předmět je určen pro studenty prezenčního i kombinovaného doktorského studia na PedF MU. Jedná se o kontaktní výuku, která nabízí studentům:

 • procvičení porozumění poslechovým textům populárně vědeckého a naučného zaměření na úrovni C1 CEFR,
 • trénink a opakování obtížnějších gramatických jevů,
 • konverzaci na základě četby a analýzy aktuálních textů.

Ve výuce je zadávána domácí příprava.

Kurz poskytuje možnost:

 • prohloubit si jazykové kompetence na úrovni C1 CEFR,
 • připravit se  na ústní i písemnou část zkoušky: prezentaci doktorské disertace, diskuzi o zadané četbě a písemný test.
 • Vyučující

 • Mgr. Radim Herout

Závěrečná zkouška

 • Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Součástí ústní zkoušky je kromě prezentace výsledků disertacepřezkoušení z četby odborné literatury v předepsaném rozsahu, v písemné části jsou doktorandi formou písemného testu přezkoušeni z porozumění poslechovému textu a čtení a vypracují písemný úkol na zadané téma na předepsané úrovni C1 CEFR.